ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK FOTOGRAF KDP/CMAS
(PF2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający mu zrozumienia warunków idealnej kompozycji zdjęcia
oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą także w trybie pracy ręcznej, w tym
sposobów zbalansowania naturalnego i sztucznego oświetlenia dla następujących kategorii fotografii:
• fotografii szerokiego planu,
• fotografii zbliżeniowej i makrofotografii,
• fotografii ryb.
Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji zdjęć przy wykorzystaniu kilku źródeł
sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach wykorzystania
do edycji zdjęć współczesnych komputerowych technik przetwarzania obrazów.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PE) Eksplorator lub równoważne uprawnienia płetwonurkowe innych organizacji
nurkowych,
• posiadanie stopnia podstawowego Fotografa Podwodnego KDP/CMAS (PF1),
• przedstawienie 20 własnych, poprawnych, technicznie, zdjęć podwodnych w postaci odbitek (wydruków
fotograficznych) formatu, co najmniej 14 x 21cm, z których, co najmniej połowa powinna być wykonana
w krajowych wodach śródlądowych i/lub morskich,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
2 dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Zaawansowanej Fotografii Podwodnej KDP/CMAS (MF2).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Zaawansowanego Płetwonurka
Fotografa KDP/CMAS(PF2).

10.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

10.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PF2T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE
1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PF2.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PF2.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PF2 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PF2.

PF2T2 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NURKOWAŃ FOTOGRAFICZNYCH I ICH
BEZPIECZEŃSTWO

1. Wiedza ogólna o środowisku wodnym, w tym wód krajowych.
2. Podstawowe zagrożenia środowiskowe.
3. Zasady poszanowaniu środowiska podczas realizacji fotografii podwodnych.
4. Obszary chronione, a nurkowanie.
5. Chronione gatunki zwierząt i roślin.
6. Specyfika nurkowań ze sprzętem fotograficznym.
7. Ograniczenia i niebezpieczeństwa.
8. Zasady bezpieczeństwa i ich zastosowanie podczas nurkowań fotograficznych.
9. Mało inwazyjne sposoby realizacji fotografii podwodnych.

PF2T3 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO FOTOGRAFII PODWODNEJ – ZESTAWY DLA ZAAWANSOWANYCH

1. Złożone zestawy do fotografii podwodnej, w tym z aparatami lustrzankowymi.
2. Wymienna optyka, obiektywy stało i zmiennoogniskowe.
3. Wielkość przetwornika obrazu, a stosowana optyka.
4. Sposoby synchronizacji wielolampowych zestawów oświetlenia błyskowego.
5. Zastosowanie filtrów, w tym do korekcji barwowej zdjęć.
6. Komputerowa edycja zdjęć podwodnych.

PF2T4 OPTYKA STOSOWANA W FOTOGRAFII PODWODNEJ I JEJ ZWIĄZEK Z GŁĘBIĄ OSTROŚCI
I PERSPEKTYWĄ

1. Główne problemy z głębią ostrości w fotografii podwodnej.
2. Związek stosowanej optyki z głębią ostrości.
3. Przykłady zdjęć podwodnych i ocena ich głębi ostrości.
4. Perspektywa, a fotografia podwodna.
5. Związek stosowanej optyki z perspektywą przedstawiania podwodnych obiektów.

PF2T5 ROZBUDOWANE SYSTEMY OŚWIETLENIA PODWODNEGO – LAMPY BŁYSKOWE O ZMIENNEJ
MOCY I ZESTAWY WIELOLAMPOWE

1. Lampy zmiennej mocy i sposoby ich wykorzystania w różnych formach fotografii podwodnej.
2. Konfiguracja dwulampowych zestawów błyskowych.
3. Przykłady zdjęć z różnymi ustawienia dwulampowego zestawu błyskowego.

PF2T6 BALANS ŚWIATŁA NATURALNEGO (ZASTANEGO) I OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

1. Definicja balansu bieli w przypadku cyfrowych aparatów fotograficznych.
2. Sposoby balansowania w praktyce podwodnej.
3. Problemy ze zbalansowaniem barwowym zdjęć podwodnych dla różnych przypadków oświetlenia mieszanego.
4. Poprawa zbalansowania w komputerowym edytorze zdjęć

PF2T7 NAUKA KOMPOZYCJI OBRAZU (KADRU)

1. Plany zdjęciowe i ich związek z warunkami zdjęciowymi pod wodą.
2. Podstawowe zasady konstrukcji kadru.
3. Perspektywa, plan, ostrość nastawienia, ostrość dynamiczna, głębia ostrości.
4. Omówienie przykładowych zdjęć podwodnych wykonanych w różnych technikach i w różnych planach.

PF2ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PF2P1 FOTOGRAFOWANIE POD WODĄ NURKÓW W TECHNICE SZEROKIEGO PLANU PRZY ŚWIETLE
ZASTANYM

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania,
2. Omówienie nurkowania.
3. Sprawdzenie sprzętu nurkowego i fotograficznego oraz określenie założeń realizacyjnych dla konkretnego
tematu zdjęciowego.
4. Omówienie zasad współpracy modela i fotografa w warunkach podwodnych.
5. Realizacja zdjęć.

PF2P2 OCENA ZREALIZOWANYCH ZDJĘĆ NURKÓW SZEROKIM PLANEM

1. Przegląd zdjęć.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena zdjęć przez instruktora i korekcja w komputerowym edytorze zdjęć.

PF2P3 FOTOGRAFOWANIE STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH FORM ŻYCIA PODWODNEGO
– FOTOGRAFIA ZBLIŻENIOWA I /LUB MAKROFOTOGRAFIA

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Omówienie nurkowania.
3. Sprawdzenie sprzętu nurkowego i fotograficznego oraz określenie założeń realizacyjnych dla konkretnego
tematu zdjęciowego.
4. Realizacja zdjęć.

PF2P4 OCENA ZREALIZOWANYCH ZDJĘĆ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH FORM ŻYCIA PODWODNEGO

1. Przegląd zdjęć.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena zdjęć przez instruktora i korekcja w komputerowym edytorze zdjęć.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept