ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK FILMOWIEC KDP/CMAS
(PFI2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający mu zrozumienie warunków idealnej kompozycji
podwodnych ujęć filmowych oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą w trybie
pracy ręcznej, w tym sposobów zbalansowania naturalnego i sztucznego oświetlenia w realizacji ujęć
podwodnych:
• w technice szerokiego planu,
• w technice zbliżeniowej i makro,
• w filmowaniu ryb.
Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji podwodnych ujęć filmowych przy wykorzystaniu
kilku źródeł sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach
wykorzystania do edycji materiałów zdjęciowych współczesnych komputerowych technik montażu i edycji filmów.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PE) lub równoważne uprawnienia płetwonurkowe innych organizacji
nurkowych,
• posiadanie stopnia podstawowego Filmowca Podwodnego KDP/CMAS (PFI1),
• przedstawienie 3 własnych, poprawnych technicznie, zmontowanych materiałów filmowych w jakości
HD, w których ujęcia podwodne będą stanowiły ponad 60% całości filmu,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (9 godzin) oraz zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie głębokości
odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor stopnia II Filmowania Podwodnego KDP/CMAS (MFI2).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Zaawansowanego Filmowca
Podwodnego KDP/CMAS (PFI2).

12.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

12.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PFI2T0 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PFI2.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PFI2.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PFI2 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PFI2.

PFI2T1 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NURKOWAŃ FILMOWYCH I ICH BEZPIECZEŃSTWO

1. Wiedza ogólna o środowisku wodnym, w tym wód krajowych.
2. Podstawowe zagrożenia środowiskowe.
3. Zasady poszanowaniu środowiska podczas realizacji podwodnych filmowych materiałów zdjęciowych.
4. Obszary chronione, a nurkowanie.
5. Chronione gatunki zwierząt i roślin.
6. Mało inwazyjne sposoby realizacji podwodnych filmowych materiałów zdjęciowych.
7. Zasady bezpieczeństwa i ich zastosowanie podczas nurkowań filmowych.
8. Specyfika nurkowań ze sprzętem filmowym.
9. Ograniczenia i niebezpieczeństwa.

PFI2T2 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO FILMOWANIA PODWODNEGO – ZESTAWY DLA ZAAWANSOWANYCH

1. Złożone zestawy do filmowania podwodnego, w tym zestawy z aparatami fotograficznymi wyposażonymi
w funkcje filmowania.
2. Wymienna optyka, obiektywy stało- i zmiennoogniskowe.
3. Wielkość przetwornika obrazu, a stosowana optyka.
4. Sposoby wykorzystania wielogłowicowych zestawów oświetleniowych.
5. Zastosowanie filtrów, w tym do korekcji barwowej zdjęć.
6. Komputerowa edycja podwodnych zdjęciowych materiałów filmowych.

PFI2T3 OPTYKA STOSOWANA W FILMOWANIU PODWODNYCH I JEJ ZWIĄZKI Z GŁĘBIĄ OSTROŚCI
I PERSPEKTYWĄ

1. Główne problemy z głębią ostrości w filmowaniu podwodnym.
2. Związek stosowanej optyki z głębią ostrości.
3. Przykłady zdjęć podwodnych filmowych materiałów zdjęciowych i ocena ich głębi ostrości.
4. Perspektywa, a filmowanie podwodne.
5. Związek stosowanej optyki z perspektywą przedstawiania podwodnych obiektów w filmowych materiałach
zdjęciowych.

PFI2T4 ROZBUDOWANE SYSTEMY OŚWIETLENIA PODWODNEGO W ZASTOSOWANIACH FILMOWYCH

1. Systemy oświetlenia o stałej i zmiennej mocy.
2. Systemy oświetlenia o stałej i zmiennej temperaturze barwowej.
3. Konfiguracja dwugłowicowych zestawów oświetleniowych.
4. Przykłady filmowych materiałów zdjęciowych z różnymi ustawienia dwugłowicowego zestawu oświetleniowego.

PFI2T5 BALANS ŚWIATŁA NATURALNEGO (ZASTANEGO) I OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

1. Definicja balansu bieli w przypadku cyfrowych materiałów zdjęciowych.
2. Sposoby balansowania w praktyce podwodnego filmowania.
3. Problemy ze zbalansowaniem barwowym filmowych zdjęć podwodnych w przypadku różnych przypadków
oświetlenia mieszanego.
4. Poprawa zbalansowania w komputerowym edytorze materiałów filmowych.

PFI2T6
NAUKA KOMPOZYCJI OBRAZU (KADRU) W ZASTOSOWANIACH DO FILMOWANIA PODWODNEGO
1. Plany zdjęciowe i ich związek z warunkami zdjęciowymi pod wodą.
2. Podstawowe zasady konstrukcji kadru.
3. Perspektywa, plan, ostrość nastawienia, ostrość dynamiczna, głębia ostrości.
4. Omówienie przykładowych filmowych zdjęć podwodnych wykonanych zastosowaniem różnych technik
realizacyjnych.

PFI2ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PFI2P1 FILMOWANIE POD WODĄ NURKÓW W TECHNICE SZEROKIEGO PLANU PRZY ŚWIETLE
ZASTANYM

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Omówienie nurkowania.
3. Sprawdzenie sprzętu nurkowego i filmowego oraz określenie założeń realizacyjnych dla konkretnego
tematu zdjęciowego.
4. Omówienie zasad współpracy modela i filmowca w warunkach podwodnych.
5. Realizacja podwodnych filmowych materiałów zdjęciowych.

PFI2P2 OCENA ZREALIZOWANYCH FILMOWYCH MATERIAŁÓW ZDJĘCIOWYCH NURKÓW SZEROKIM
PLANEM

1. Przegląd zrealizowanych filmowych materiałów zdjęciowych.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena filmowych materiałów zdjęciowych przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena filmowych materiałów zdjęciowych zdjęć przez instruktora i korekcja w komputerowym programie
edycyjnym.

PFI2P3 FILMOWANIE STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH FORM ŻYCIA PODWODNEGO
– FOTOGRAFIA ZBLIŻENIOWA I /LUB MAKROFOTOGRAFIA

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Omówienie nurkowania.
3. Sprawdzenie sprzętu nurkowego i filmowego oraz określenie założeń realizacyjnych dla konkretnego
tematu zdjęciowego.
4. Realizacja zdjęć.

PFI2P4 OCENA ZREALIZOWANYCH FILMOWYCH MATERIAŁÓW ZDJĘCIOWYCH ZE STATYCZNYMI
I DYNAMICZNYCH FORMAMI ŻYCIA PODWODNEGO

1. Przegląd zrealizowanych filmowych materiałów zdjęciowych.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena filmowych materiałów zdjęciowych przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena filmowych materiałów zdjęciowych zdjęć przez instruktora i korekcja w komputerowym programie
edycyjnym.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept