PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP/CMAS (PNA)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania
  na głębokość min. 18 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
  (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
  (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (4,5 godziny), zajęcia praktyczne (4 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum
1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Nawigacyjnego KDP/CMAS (MNA).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 6

Po kursie uczestnik otrzymuje:
wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).

1.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PNAT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
  nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PNA.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PNA.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PNA w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
  stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS PNA.

PNAT2 PODSTAWY NAWIGACJI PODWODNEJ

 1. Potrzeba stosowania nawigacji pod wodą.
 2. Rodzaje nawigacji (naturalna, przyrządowa, mieszana).
 3. Warunki stosowania różnych rodzajów nawigacji (naturalna, przyrządowa, mieszana).

PNAT3 NAWIGACJA NATURALNA

 1. Elementy i punkty odniesienia w nawigacji naturalnej (ukształtowanie dna, stałe obiekty podwodne,
  kształt dużych obiektów podwodnych, położenie Słońca lub Księżyca, kierunek falowania, kierunek
  prądu).
 2. Zasady nawigacji naturalnej (planowanie trasy, nawigacja naturalna, a pomiar czasu i odległości, korekty
  kierunku i czasu).
 3. Przykłady stosowania nawigacji naturalnej.

PNAT4 NAWIGACJA PRZYRZĄDOWA

 1. Zasada działania kompasu.
 2. Budowa kompasu.
 3. Zakłócenia pola magnetycznego.
 4. Rodzaje kompasów nurkowych.
 5. Właściwe używanie kompasu nurkowego.
 6. Miejsce kompasu nurkowego w konfiguracji sprzętu.
 7. Zasady nawigacji przyrządowej (planowanie trasy, nawigacja przyrządowa, a pomiar czasu i odległości,
  korekty kierunku i czasu).
 8. Przykłady stosowania nawigacji przyrządowej.
 9. Zasady nawigacji mieszanej (planowanie trasy).

PNAET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PNAP1 NAWIGACJA NATURALNA

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Przepłynięcie zadanej trasy w oparciu o dostępne w akwenie punkty i elementy odniesienia (ukształtowanie
  dna, stałe obiekty podwodne, kształt dużych obiektów podwodnych, położenie słońca lub
  księżyca, kierunek falowania, kierunek prądu).
 3. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
 4. Omówienie nurkowania.

PNAP2 POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPASEM NA POWIERZCHNI

 1. Wybór położenia kompasu w konfiguracji sprzętu.
 2. Określanie kierunków.
 3. Wyznaczanie azymutu.
 4. Wyznaczanie odległości w jednostkach czasu.
 5. Zwroty kątowe.
 6. Tworzenie i realizacja tras.

PNAP3 NAWIGACJA PRZYRZĄDOWA

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Przepłynięcie w toni z boją sygnalizacyjną na azymut do wskazanego celu i z powrotem (kontrola pływalności,
  kontrola głębokości, kontrola kierunku – azymutu, asekuracja partnerska).
 3. Przepłynięcie w toni z boją sygnalizacyjną zadanej trasy wielobocznej (kontrola pływalności, kontrola
  głębokości, kontrola kierunku – azymutu, kontrola zmiany kierunku, kontrola czasu, asekuracja partnerska).
 4. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
 5. Omówienie nurkowania.
WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept