11. PŁETWONUREK FILMOWIEC KDP/CMAS (PFI1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń nastaw swojego zestawu do
filmowania podwodnego i ich samodzielnego kontrolowania oraz zasad stosowania sztucznego oświetlenia
filmowanych obiektów na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnych podwodnych ujęć.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia (P1),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Filmowania Podwodnego KDP/CMAS (MFI1).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Filmowca Podwodnego KDP/
CMAS (PFI1).

11.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

11.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PFI1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PFI1.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PFI1.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PFI1 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PFI1.

PFI1T2 FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY

1. Oddanie kolorów w warunkach podwodnych.
2. Odległość zdjęciowa i jej wpływ na jakość zdjęć podwodnych.
3. Tłumienie światła w warunkach podwodnych.
4. Widzenie w warunkach podwodnych.

PFI1T3 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NURKOWAŃ FILMOWYCH I ICH BEZPIECZEŃSTWO

1. Wiedza ogólna o środowisku wodnym (morza, jeziora, rzeki).
2. Podstawowe zagrożenia środowiskowe.
3. Zasady bezpieczeństwa i ich zastosowanie podczas nurkowań filmowych.
4. Specyfika nurkowań ze sprzętem filmowym.
5. Ograniczenia i niebezpieczeństwa.
6. Zasady poszanowaniu środowiska podczas realizacji podwodnych ujęć filmowych.

PFI1T4 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO FILMOWANIA PODWODNEGO

1. Podstawowa konfiguracja zestawu do realizacji podwodnych zdjęć filmowych.
2. Opis różnych typów współczesnego wyposażenia do filmowania podwodnego.
3. Ogólne zasady użytkowania.
4. Sprzęt, a zimna woda – przeciwdziałanie parowaniu.
5. Ogólne zasady konserwacji bieżącej oraz przechowywania.

PFI1T5 RÓŻNE FORMY KOMPOZYCJI KADRU ZDJĘCIOWEGO ORAZ WPROWADZENIE DO
FILMOWANIA PODWODNEGO SZEROKIM PLANEM

1. Podstawowe kanony organizacji kadru zdjęciowego.
2. Realizacja ujęć podwodnych z wykorzystaniem podstawowych kanonów organizacji kadru.
3. Kompozycja kadru zdjęciowego, a wykorzystanie zdjęć do postprodukcji.
4. Definicja filmowania szerokim planem.
5. Podstawowa konfiguracja zestawu do filmowania szerokim planem.
6. Wpływ oświetlenia na realizację ujęć podwodnych szerokim planem.
7. Centralna kompozycja kadru zdjęciowego, a filmowanie szerokim planem.
8. Wykorzystanie ujęć podwodnych zrealizowanych szerokim planem.

PFI1T6 PODWODNE SYSTEMY SZTUCZNEGO OŚWIETLENIA DO ZASTOSOWAŃ FILMOWYCH

1. Przegląd typowych rozwiązań podwodnego oświetlenia do zastosowań filmowych.
2. Podstawowe parametry techniczne i ich wykorzystanie w praktyce do celów filmowania podwodnego.
3. Konfiguracja podstawowego zestawu oświetleniowego do zastosowań w filmowaniu podwodnym błyskowego
do zdjęć podwodnych.
4. Podstawowe formy wykorzystania oświetlenia w filmowaniu podwodnym.

PFI1T7 WYKORZYSTANIE WYMIENNEJ OPTYKI W FILMOWANIU POD WODĄ ORAZ REALIZACJA UJĘĆ
W TECHNIKACH: ZBLIŻENIOWEJ ORAZ MAKRO

1. Dopasowanie optyki do celów filmowania podwodnego.
2. Typowe obiektywy w zastosowaniach w filmowaniu podwodnym.
3. Wady i zalety różnych typów optyki w zastosowaniach podwodnych.
4. Definicja realizacji ujęć podwodnych w technikach: zbliżeniowej i makro.
5. Podstawowa konfiguracja zestawu do filmowania w technikach: zbliżeniowej oraz makro.
6. Dodatkowe specjalistyczne elementy wyposażenia do realizacji podwodnych ujęć filmowych w technikach:
zbliżeniowej i makro.
7. Wpływ oświetlenia na realizację podwodnych ujęć filmowych w technice zbliżeniowej.
8. Wpływ oświetlenia na realizację podwodnych ujęć filmowych w technice makro.
9. Kompozycja kadru zdjęciowego w realizacji podwodnych ujęć filmowych w technikach: zbliżeniowej
i makro.
10. Wykorzystanie podwodnych ujęć filmowych zrealizowanych w technikach: zbliżeniowej i makro.

PFI1ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

PFI1P1 KONFIGUROWANIE SPRZĘTU ORAZ FILMOWANIE POD WODĄ SZEROKIM PLANEM
W WARUNKACH OŚWIETLENIA ZASTANEGO

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania,
2. Skonfigurowanie własnego zestawu zdjęciowego do filmowania pod wodą szerokim planem w warunkach
oświetlenia zastanego.
3. Kontrola poprawności konfiguracji zestawu zdjęciowego.
4. Omówienie nurkowania sprawdzenie sprzętu nurkowego oraz określenie założeń realizacyjnych dla
konkretnego tematu zdjęciowego.
5. Realizacja materiałów zdjęciowych podczas nurkowania.

PFI1P2 OCENA ZREALIZOWANYCH MATERIAŁÓW ZDJĘĆ SZEROKIM PLANEM

1. Przegląd zdjęć.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena materiałów zdjęciowych przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena materiałów zdjęciowych przez instruktora.

PFI1P3 KONFIGUROWANIE SPRZĘTU ORAZ FOTOGRAFOWANIE POD WODĄ W TECHNICE
ZBLIŻENIOWEJ I/LUB MAKRO

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Skonfigurowanie własnego zestawu zdjęciowego do filmowania pod wodą technice zbliżeniowej lub
makro.
3. Kontrola poprawności konfiguracji zestawu zdjęciowego.
4. Omówienie nurkowania sprawdzenie sprzętu nurkowego oraz określenie założeń realizacyjnych dla
konkretnego tematu zdjęciowego.
5. Realizacja materiałów zdjęciowych podczas nurkowania.

PFI1P4 OCENA ZREALIZOWANYCH MATERIAŁÓW ZDJĘCIOWYCH W TECHNICE ZBLIŻENIOWEJ I/LUB
MAKRO

1. Przegląd zdjęć.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena materiałów zdjęciowych przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena materiałów zdjęciowych przez instruktora.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept