NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami
techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 8 lat,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub oświadczenie
  dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób dorosłych),
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich, na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
  (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
  (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie
lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające minimum
15 min.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 1

Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfikat KDP/CMAS (NZ).

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


NZT1 OGÓLNE WIADOMOŚCI O NURKOWANIU

 1. Skrócona historia nurkowania.
 2. Płetwonurkowanie jako forma rekreacji i turystyki w Polsce i na świecie.
 3. Komisja Działalności Podwodnej PTTK, system szkolenia, kluby i centra nurkowe.
 4. Sprawy formalne (oświadczenie, opłaty).

NZT2 PODSTAWOWE ELEMENTY SPRZĘTU NURKOWEGO

 1. Sprzęt ABC (płetwy, maska, fajka).
 2. Skafander mokry.
 3. Aparat oddechowy (butla, kamizelka, automat).
 4. Systemy obciążenia – pas balastowy, balast zintegrowany).

NZT3 ELEMENTARNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I TECHNIKI NURKOWANIA

 1. Pływalność płetwonurka oraz metody jej kontrolowania na powierzchni i pod wodą.
 2. Skutki oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego na ciało płetwonurka.
  • wyrównywanie ciśnienia w uszach.
  • wyrównywanie ciśnienia w masce.
  • ciągłe oddychanie, brak wstrzymywania oddechu.
 3. Bezpieczne wejście do wody, wyjście z wody i przemieszczanie się w sprzęcie.
 4. Prezentacja najważniejszych umownych znaków nurkowych CMAS, zasady ich używania, ćwiczenia praktyczne w ich stosowaniu.

NZT4 PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 1. Omówienie wykonanego nurkowania.
 2. System szkolenia KDP/CMAS, rola i znaczenie międzynarodowych certyfikatów KDP/CMAS.
 3. Praktyczne rady dotyczące zakupu lub wypożyczenia sprzętu oraz kosztów szkolenia.
 4. Znaczenie wyboru bezpiecznych warunków szkolenia (miejsce szkolenia, instruktor z ważnymi uprawnieniami, wyposażenie ośrodka szkolenia, ubezpieczenie itp.).
 5. Ogólne omówienie zakresu szkolenia na stopień P1, praktyczne możliwości odbycia szkolenia – najbliższe terminy, miejsca, badania lekarskie itp.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


NZP1 POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM NURKOWYM

 1. Nauka pływania i zanurzania się w sprzęcie podstawowym (maska, płetwy, rurka oddechowa, skafander, pas balastowy).
 2. Prawidłowe założenie całego sprzętu nurkowego (skafander, kamizelka ratowniczo-wypornościowa, aparat oddechowy, pas balastowy) oraz ćwiczenia na brzegu podstawowych czynności posługiwania się sprzętem.
 3. Sprawdzenie poprawnego wyważenia w wodzie.

NZP2 ODDYCHANIE Z APARATU POWIETRZNEGO DO GŁĘBOKOŚCI OK. 1,5 M

 1. Oddychanie z aparatu w pozycji stojącej, kucznej, klęczącej na głębokości ok. 1,5 m.
 2. Wyjmowanie i wkładanie ustnika automatu oddechowego w różnych pozycjach.
 3. Praktyczna obsługa kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

NZP3 NURKOWANIE DO GŁĘBOKOŚCI 5 M (W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU OSOBY SZKOLONEJ)

 1. Omówienie nurkowania i zagrożeń.
 2. Przypomnienie 3 podstawowych zasad techniki nurkowania (wyrównanie ciśnienia w uszach, wyrównanie ciśnienia w masce, nie wstrzymywanie oddechu).
 3. Wycieczka podwodna do 5 m.
 4. Wymiana znaków CMAS.
 5. Obsługa sprzętu przez instruktora.
 6. Wynurzenie i wyjście z wody.
 7. Zdjęcie i demontaż sprzętu.

Uwaga:

 • Nie należy z osobą szkoloną wykonywać pod wodą żadnych ćwiczeń technicznych.
 • Powinno się zapewnić kursantowi poczucie maksymalnego bezpieczeństwa, np. przez trzymanie go podczas pobytu od wodą za rękę, pasy nośne aparatu lub kamizelki ratowniczo-wypornościowej.
 • W czasie szkolenia warto zadbać o zrobienie pamiątkowego zdjęcia – zarówno pod wodą, jak i na powierzchni.
 • Nurkowanie powinno zakończyć się poczuciem przeżycia nowej, wspaniałej przygody.
WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept