ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK NITROKSOWY
W KONFIGURACJI BOCZNEJ KDP/CMAS (PN2KB)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym, w konfiguracji bocznej, z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.4 bar, oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu lub nitroksu w procedurach dekompresyjnych dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.6 bar.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS **(P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (PKB1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • 10 zalogowanych nurkowań stażowych (w tym 5 nurkowań nitroksowych i 5 nurkowań w konfiguracji bocznej),
 • posiadanie następującego sprzętu:
  • zestaw dwóch butli bocznych głównych,
  • kompensator pływalności o wyporności minimum 20l,
  • dwa niezależne źródła wyporu,
  • 1 butla boczna typu stage o pojemności minimum 7l, „czysta tlenowo”,
  • 2 automaty oddechowe, w tym jeden z wężem o długości minimum 1,5 metra,
  • 1 automat „czysty tlenowo” z manometrem HP,
  • 2 niezależne źródła światła, kołowrotek/szpulka boja dekompresyjna czerwona/pomarańczowa,
  • 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski i 2 przyrządy do cięcia,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (11,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (9 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 3-ch dni szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania nitroksowe w konfiguracji bocznej, z dwiema butlami głównymi i 1 butlą boczną typu stage, w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień. Minimalny czas każdego nurkowania 30 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej – 1.4 bar, a w mieszaninie dekompresyjnej – 1.6 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

   Instruktor Zaawansowanego Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN2) z uprawnieniami Instruktora Zaawansowanego Nurkowania w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (MKB2).

 

  Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym, z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 – 1.4 bar) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS.
 • Stosowanie na przystankach dekompresyjnych jednej butli bocznej typu stage z czystym tlenem albo mieszaniną nitroksową z zawartością tlenu powyżej 40% (max. ppO2 – 1.6 bar).

Po kursie uczestnik otrzymuje

 • Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (PN2).

 

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PN2KBT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne/ certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PN2KB.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PN2KB.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PN2KB w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS PN2.

PN2KBT2 POWTÓRZENIE ZAGADNIEŃ Z KURSU PN1

 1. Frakcja, a ciśnienie parcjalne.
 2. Diament Daltona:
  • MOD,
  • najlepsza mieszanka,
  • ciśnienie parcjalne.

PN2KBT3 SPRZĘT I JEGO KONFIGURACJA DO NURKOWAŃ Z PRZYŚPIESZONĄ DEKOMPRESJĄ.

 1. Redundancja elementów krytycznych życiowo, a prostota konfiguracji.
 2. Sprzęt do nurkowań nitroksowych (czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa).
 3. Konfiguracja butli bocznej typu stage.
 4. Przyrządy do określania głębokości nurkowania i dekompresji.
 5. Sprzęt rekreacyjny do konfiguracji bocznej, a sprzęt do nurkowań głębokich.
 6. Rodzaje stosowanych D-ringów.
 7. Różne sposoby mocowania elementów dodatkowych.
 8. Sprzęt do zapisywania run-time.

PN2KBT4 TECHNIKA NURKOWANIA Z BUTLĄ BOCZNĄ

 1. Analiza gazów i oznaczenie butli z gazem dennym i dekompresyjnym.
 2. Mocowanie butli bocznej typu stage do uprzęży:
  • konfiguracja lewostronna.
 3. Przypinanie i odpinanie butli bocznej typu stage (od dołu, od góry).
 4. Mocowanie latarki i narzędzi do cięcia.
 5. Procedura zmiany gazu na dekompresyjny.
 6. Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 7. Pomiar zużycia gazu (SAC).
 8. Pomiar odległości SOLO.
 9. Zapis run-time.
 10. Manewrowanie ciężarem, wyporem i oporem.
 11. Zasady bezpieczeństwa nurkowań na nitroksie.
 12. Zasady przenoszenia sprzętu po nurkowaniach.
 13. Procedury awaryjne:
  • zgubienie partnera,
  • awaria butli bocznej – stage,
  • brak gazu z uwzględnieniem specyfiki nurkowania w konfiguracji bocznej,
  • wydobycie nieprzytomnego płetwonurka,
  • asekuracja brzegowa oraz z jednostki pływającej.

PN2KBT5 PATOFIZJOLOGIA NURKOWANIA Z GAZAMI POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

 1. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar mózgowy (%CNS).
 2. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar płucny (UPTD).
 3. Określanie toksyczności (UPTD, CNS).
 4. Narkoza azotowa.
 5. Zadłużenie dekompresyjne.
 6. Toksyczne działanie dwutlenku węgla.
 7. Rozszerzanie i kurczenie się naczyń krwionośnych – oddziaływanie tlenu i dwutlenku węgla.

PN2KBT6 CHOROBA DEKOMPRESYJNA

 1. Dekompresja.
 2. Choroba dekompresyjna.
 3. Objawy choroby dekompresyjnej.
 4. Zapobieganie chorobie dekompresyjnej.
 5. Zapobieganie odwodnieniu.
 6. Czynniki zwiększające i zmniejszające ryzyko.
 7. Pierwsza pomoc.

PN2KBT7 MODELE DEKOMPRESYJNE

 1. Modele haldanowskie i neohaldanowskie, a modele współczesne.
 2. Głębokie przystanki (Deep stop – Payle, WKPP).
 3. Prawidłowe modelowanie przebiegu dekompresji (procedury dekompresyjne).

PN2KBT8 OKIENKO TLENOWE

 1. Fizjologia, a otwieranie okienka – jak to działa w organizmie.
 2. Idea okienka – skracanie dekompresji.
 3. Wykorzystanie okienka w modelach dekompresyjnych – przedstawienie profilu w zależności od gazu dekompresyjnego.

PN2KBT9 PLANOWANIE NURKOWAŃ DEKOMPRESYJNYCH

 1. Planowanie zużycia gazu dennego z dwiema niezależnymi butlami głównymi.
  • SAC,
  • Równomierne zużycie gazu.
  • Zasada 1/3.
  • Zmodyfikowana zasada Rock-Bottom.
 2. Planowanie zużycia gazu dekompresyjnego – zasada ½.
 3. Dobór butli pod względem pojemności.
 4. Analiza dostępnych programów dekompresyjnych z uwzględnieniem jednego gazu dekompresyjnego oraz mieszanki dennej.
 5. Opracowanie strategii w sytuacjach awaryjnych.
 6. Planowanie run-time (podstawowy, awaryjne).
 7. Planowanie ze względu na akwen nurkowania (stanowisko stałe, brak stanowiska).
 8. Planowanie dekompresyjnych nurkowań powtórzeniowych.
 9. Planowanie maksymalnego czasu dennego, a dekompresja wg komputera.
 10. Zaplanowanie nurkowania dekompresyjnego.
 11. Zapisywanie run-time.

PN2KBET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ.

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PN2KBP1 KONFIGURACJA SPRZĘTU – WARSZTATY

 1. Konfiguracja bocznych butli głównych uprzęży, oraz worka
 2. Konfiguracja obciążenia.
 3. Konfiguracja sprzętu dodatkowego i elementów dublowanych.
  • Automaty.
  • Kołowrotek/szpulka,
  • Boja dekompresyjna i awaryjna.
  • Zapasowa maska.
  • Światło.
  • Narzędzia do cięcia.
  • Narzędzia do liczenia dekompresji.
  • D-ringi.
 4. Konfiguracja światła głównego.
 5. Konfiguracja bocznej butli typu stage.
 6. Oznaczenie bocznej butli tupu stage.

PN2KBP2 NURKOWANIE DO 20 M ZE SPECJALISTYCZNYMI ĆWICZENIAMI TECHNICZNYMI – PEŁNA KONFIGURACJA

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Powtórzenie ćwiczeń z kursu PKB.
 4. Utrzymanie poprawnej pływalności i trymu podczas całego nurkowania.
 5. Pomiar SAC.
 6. Operowanie światłem.
 7. Dostęp do zaworów.
 8. Procedura awarii automatu podstawowego.
 9. Procedura braku gazu.
 10. Oszacowanie i sprawdzenie ilości gazu.
 11. Postępowanie przy utracie maski.
 12. Ćwiczenia z 1 boczną butlą typu stage.
  • Odłożenie/podjęcie, jeżeli pozwalają na to warunki.
  • Przepięcie lewo/prawo.
  • Podpięcie od dołu, od góry.
  • Przekazanie partnerowi w toni.
  • Symulacja zmiany gazu.
  • Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 13. Żabka w przód i w tył.
 14. Helikopter/przewrót/obrót.
 15. Ustalanie odległości „solo”.
 16. Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 17. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 18. Omówienie nurkowania.

PN2KBP3 NURKOWANIE DO 30 M ZE SPECJALISTYCZNYMI ĆWICZENIAMI TECHNICZNYMI – PEŁNA KONFIGURACJA

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
  • Realizacja run-time oraz dekompresji – symulowana dekompresja na 1 gazie dekompresyjnym.
 3. Utrzymanie poprawnej pływalności i trymu podczas całego nurkowania.
 4. Operowanie światłem.
 5. Dostęp do zaworów.
 6. Procedura braku gazu z uwzględnieniem specyfiki nurkowania w konfiguracji bocznej.
 7. Ćwiczenia z 1 boczną butlą typu stage – dynamiczne.
  • Odłożenie/podjęcie, jeżeli pozwalają na to warunki.
  • Przepięcie lewo/prawo.
  • Podpięcie od dołu, od góry.
  • Przekazanie partnerowi w toni.
  • Symulacja zmiany gazu.
  • Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 8. Żabka w przód i w tył.
 9. Helikopter/przewrót/obrót.
 10. Powtórzenie ćwiczeń z PN2P1.
 11. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
 12. Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 13. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 14. Omówienie nurkowania.

PN2KBP4 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE – POWTÓRZENIOWE (OK. 30 M) Z WYKORZYSTANIEM GAZU DEKOMPRESYJNEGO Z ZAWARTOŚCIĄ TLENU POWYŻEJ 40% (PROWADZĄ KURSANCI).

 1. Przygotowanie kompleksowego planu nurkowania powtórzeniowego łącznie z sytuacjami awaryjnymi.
 2. Realizacja run-time oraz dekompresji.
  • Symulowana dekompresja na 1 gazie dekompresyjnym.
  • Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 3. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 4. Omówienie nurkowania.

PN2KBP5 NURKOWANIE DEKOMPRESYJNE – 40-50 M (UZALEŻNIONE OD UPRAWNIEŃ KURSANTA)

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, plany awaryjne, głębokość nurkowania, czas nurkowania, dobór mieszanin oddechowych.
 2. Zapis run-time.
 3. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszanin oddechowych.
 4. Realizacja run-time z dekompresją na 1 gazie dekompresyjnym.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).
WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept