18. ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK EKOLOG KDP/CMAS
(PEK2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala na poruszanie
się w ekosystemach wodnych w sposób bezpieczny dla cennych siedlisk i gatunków. Przyczynia się tym
samym do czynnej ochrony środowiska wodnego.
Zdobyte podczas kursu umiejętności otwierają możliwość udziału w inwentaryzacjach przyrodniczych np.
na potrzeby wykonania planów zadań ochronnych i zadań ochronnych obszarów Natura 2000, planów
ochrony rezerwatów i parków, jako pełnoprawnego uczestnika zespołu badawczego oraz zarządzenia imprezami
ekologicznymi.

Warunki uczestnictwa w kursie (PEK):
• ukończone 18 lat,
• stopnień płetwonurka ekologa (PEK1),
• minimum stopień Płetwonurka Eksploratora (PE) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Ekologa KDP/CMAS (MEK).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
• Zarządzanie imprezami nurkowymi podwyższającymi świadomość ekologiczną. Wykwalifikowany uczestnik
badań.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Ekologa KDP/
CMAS (PEK2).

18.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


18.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PEK2T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PEK2.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PEK2.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PEK2 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PEK2.

PEK2T2 ROZSZERZONE INFORMACJE O ŚRODOWISKU WODNYM

1. Definicja gatunku, siedliska, ekosystemu.
2. Dokładne omówienie procesów eutrofizacji.
3. Przyczyny i skutki eutrofizacji.
4. Wpływ eutrofizacji na środowisko płetwonurka.

PEK2T3 POZNANIE WYBRANYCH GATUNKÓW FLORY I FAUNY NASZYCH WÓD

1. Gatunki pospolite.
2. Gatunki chronione (ochrona ścisła, częściowa, Natura 2000).
3. Gatunki obce i inwazyjne. Przyczyny ich pojawienia się, znaczenie i zagrożenia, jakie niosą dla naszej
rodzimej przyrody.

PEK2T4 POBIERANIE PRÓB TECHNIKA I SPRZĘT

1. Bezpieczny dla środowiska sposób poruszania się płetwonurków pod wodą i nieinwazyjne metody obserwacji
i dokumentacji podwodnej – przypomnienie.
2. Właściwa technika pobierania materiału biologicznego.
3. Podstawowy sprzęt stosowany w badaniu ekosystemów wodnych.
4. Urządzenia pomiarowo-badawcze.
5. Urządzenia mechaniczne do połowu, zbierania i transportu materiału biologicznego.

PEK2T5 EKOLOGIA W PRAKTYCE

1. Podstawowe sposoby powadzenia edukacji ekologicznej.
2. Przykłady prowadzenia masowych imprez podwodnych podnoszących świadomość ekologiczną
(sprzątanie, konkursy).
3. Promocja płetwonurkowania w czasie zielonych szkół.

PEK2T6 TECHNIKI DOKUMENTACYJNE (GIS, GPS)

1. Zaawansowane techniki dokumentacyjne z wykorzystaniem pozycjonowania satelitarnego.
2. Charakterystyka urządzeń GPS – przeznaczenie i obsługa.
3. Przedstawienie środowiska GIS jako wyjściowej bazy danych do gromadzenia wszelkiego rodzaju danych
przestrzennych.

PEK2T7 FORMY OCHRONY PRZYRODY

1. Cele i zasady wprowadzania różnych form ochrony przyrody.
2. Ustawa o ochronie przyrody.
3. Charakterystyka wybranych form ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

PEK2T8 PODSTAWOWE OŚRODKI NAUKOWO-BADAWCZE

1. Przegląd głównych placówek naukowych, jednostek badawczych i monitoringowych w kraju oraz charakterystyka
ich działalności.
2. Możliwości współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi po przeszkoleniu PEK2.

PEK2ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PEK2P1 PRACE POSZUKIWAWCZO-BADAWCZE

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania
2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu,
3. Zachowanie ekologiczne pod wodą i na powierzchni.
4. Pobieranie prób.
5. Rozpoznawanie rodzimych, chronionych i obcych gatunków flory i fauny pod wodą i na powierzchni.
6. Omówienie nurkowania

PEK2P2 PRACE INWENTARYZACYJNE

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu.
3. Sprzątanie miejsca nurkowania nad i pod wodą.
4. Mapa fragmentu jeziora z uwzględnieniem gatunków i rodzajów napotkanej flory i fauny oraz zaobserwowane
przykłady dewastacji mapowanego ekosystemu.
5. Rozpoznawanie rodzimych, chronionych i obcych gatunków flory i fauny pod wodą i na powierzchni.
6. Omówienie nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept