PŁETWONUREK POSZUKIWACZ-WYDOBYWCA KDP/CMAS  (PPW)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia poszukiwań
pod wodą oraz wydobycie małych przedmiotów. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił
wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie stosując metody poszukiwawcze oraz
wydobyć spod wody małe przedmioty, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po
nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki udziału w kursie:
• ukończone 15 lat,
• posiadanie certyfikatu Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub certyfikatu innej organizacji,
uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
• orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub
oświadczenie medyczne KDP/CMAS.

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (5 godzin), zajęcia praktyczne (6 godzin), w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum
2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości do 20 m o łącznym czasie pobytu pod
wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Nurkowania Poszukiwawczo – Wydobywczego KDP/CMAS (MPW),
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą 2.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza‑Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).

4.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

4.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PPWT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, oświadczenie medyczne,
certyfikaty, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PPW.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PPW.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PPW w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PPW.

PPWT2 WYBRANE METODY POSZUKIWAWCZE

1. Metody poszukiwawcze:
• wahadłowa,
• okrężna,
• polami,
• za pomocą liny kierunkowej,
• trałowanie.
2. Poszukiwania podwodne z zastosowaniem metod przyrządowych.
3. Dobór metod poszukiwawczych do warunków topograficznych zbiornika.
4. Zastosowanie kompasu do podwodnych poszukiwań:
• wykorzystanie kompasu przy metodzie okrężnej,
• kwadrat poszukiwań.
5. Zastosowanie kołowrotków i szpulek nurkowych do prowadzenia podwodnych poszukiwań.
6. Znakowanie odnalezionego obiektu przy pomocy boi dekompresyjnej.
7. Komunikacja podwodna z zastosowaniem liny, kołowrotka nurkowego.
8. Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia podwodnych poszukiwań.

PPWT3 ZASTOSOWANIE LIN PRZY PROWADZENIU POSZUKIWAŃ I WYDOBYWANIU ZATOPIONYCH
PRZEDMIOTÓW.

1. Budowa i eksploatacja lin z włókien syntetycznych, naturalnych i ich zastosowanie w nurkowaniu.
2. Wybór i zasady stosowania węzłów przydatnych w nurkowaniu.
3. Wybrane węzły stosowane przy poszukiwaniu i wydobywaniu oraz sytuacje praktyczne ich wykorzystania
– ósemka, płaski, ratowniczy, wyblinka, zderzakowy, zaciskowy, kotwiczny, cumowniczy.
4. Zwijanie lin.

PPWT4 WYDOBYWANIE ZATOPIONYCH PRZEDMIOTÓW – SPRZĘT ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Sprzęt wypornościowy stosowany do wydobycia zatopionych przedmiotów :
• liny i zawiesia,
• boje,
• idrodyny,
• karabinki, szekle.
2. Sposoby mocowania sprzętu wypornościowego do wydobywanego obiektu.
3. Sposoby napełniania sprzętu wypornościowego – napełnienie wstępne, napełnienie właściwe.
4. Zabezpieczenie przedmiotu po wydobyciu.
5. Zagrożenie i zasady bezpieczeństwa podczas wydobywania przedmiotów.

PPWET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PPWP1 ZAJĘCIA POWIERZCHNIOWE

1. Węzły stosowane do poszukiwań i wydobycia – ćwiczenia praktyczne.
2. Omówienie i przećwiczenie wybranych metod poszukiwawczych na powierzchni z zastosowaniem komunikacji
liną.
3. Wybór sposobu wydobycia, mocowania i połączenia przedmiotu ze sprzętem wypornościowym. Omówienie
i przećwiczenie mocowań wydobywanego przedmiotu na powierzchni.

PPWP2 POSZUKIWANIE PODWODNE Z ZASTOSOWANIEM KOMPASU I KOŁOWROTKA
– GŁĘBOKOŚĆ DO 10 M

1. Zaplanowanie i omówienie nurkowania.
2. Organizacja stanowiska do poszukiwań metodą wahadłową z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa.
3. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
4. Wyznaczenie funkcji osób w grupie (poszukujący pod wodą, wypuszczający linę na powierzchni) oraz
kolejności ćwiczeń.
5. Poszukiwanie metodą wahadłową z wykorzystaniem kołowrotka – do 10 m.
6. Lokalizacja i oznakowanie zatopionego przedmiotu – wypuszczenie boi i podwiązanie małego przedmiotu.
7. Wyciągnięcie boi z powierzchni.
8. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
9. Omówienie nurkowania.

PPWP3 WYDOBYCIE ZATOPIONEGO PRZEDMIOTU Z GŁĘBOKOŚCI DO 20 M

1. Zaplanowanie i omówienie nurkowania.
2. Organizacja stanowiska do poszukiwań metodą okrężną z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa.
3. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
4. Poszukiwania przedmiotu metodą okrężną z użyciem kompasu.
5. Lokalizacja obiektu.
6. Wykonanie pod wodą wybranych węzłów .
7. Montaż systemu wypornościowego do wydobywanego przedmiotu.
8. Napełnienie wstępne, sprawdzenie rozmieszczenia lin oraz połączeń.
9. Napełnienie właściwe i wydobycie obiektu na powierzchnię.
10. Doholowanie obiektu do brzegu, jednostki pływającej.
11. Wydobycie przedmiotu na brzeg.
12. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
13. Omówienie nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept