16. PŁETWONUREK ZE SKUTEREM KDP/CMAS (PS1)

WSTĘP
Skuter podwodny jako urządzenie elektromechaniczne przeznaczone do holowania osoby nurkującej powinien
posiadać ustalone parametry i właściwości eksploatacyjne umożliwiające bezpieczne planowanie
nurkowania.

Z powodu braku administracyjnych uregulowań dotyczących stosowania skuterów eksperci CMAS we
współpracy z konstruktorami nakreślili założenia techniczne niezbędne przy ich projektowaniu.

UWAGA – OSTRZEŻENIE
1. Stosowanie holowników osobistych podczas nurkowania wprowadza ryzyko związane z używaniem
nowego sprzętu
2. Stosowanie skuterów oprócz znajomości należytej konserwacji i eksploatacji wymaga od użytkownika
odpowiedniej wiedzy technicznej, określonego poziomu umiejętności nurkowych i odpowiedniej konfiguracji
sprzętowej
3. Skuter jak każde urządzenie z własnym napędem stwarza potencjalne zagrożenie dla samego użytkownika,
jak i partnerów nurkowych
4. Od operatora oczekuje się osobistego poczucia odpowiedzialności za poczynania wynikające ze stosowania
skuterów
5. Niniejszy program oparty jest na wzorcowym, trzystopniowym, programie CMAS. Ze względu na brak
jaskiń o szerokich korytarzach, na potrzeby polskie program ograniczony jest do 2 stopni:
• Poziom rekreacyjny,
• Poziom techniczny.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
rekreacyjne z zastosowaniem jednego skutera na wodach otwartych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
oraz umiejętności pozwalające na obsłużenie skutera przed i po nurkowaniu, a także jego zastosowaniem
w ratownictwie nurkowym.

Warunki uczestnictwa w kursie:
Formalne
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PE) lub ekwiwalentnego,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.

Sprzętowe:
• indywidualny kołowrotek i boja sygnalizacyjna,
• jeden skuter na każdego nurkującego,
• pas kroczny/uprząż do skutera z D-ringiem przednim i tylnym,
• automat z długim wężem (1,5 m),
• minimalna głębokość akwenu 20 m,
• minimalna przejrzystość 4 m.

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie
może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu :
• Instruktor Nurkowania ze Skuterem KDP/CMAS (MS1)
• Maksymalny stosunek instruktor/kursanci:
– sala wykładowa 1/8,
– zajęcia praktyczne na lądzie 1/4,
– zajęcia w wodzie 1/2.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka ze Skuterem KDP/CMAS (PS1).

16.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

16.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PS1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PS1.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PS1.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PS1 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PS1.

PS1T2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SKUTERÓW

1. Podział skuterów na rekreacyjne i techniczne.
2. Elementy składowe skuterów.
3. Parametry techniczne skuterów.
4. Procedury eksploatacyjne podzespołów.
5. Przygotowanie skutera do nurkowania.
6. Obsługa skutera po nurkowaniu.

PS1T3 WPŁYW SKUTERÓW NA NURKOWANIE

1. Opór hydrodynamiczny.
2. Limity w nurkowaniu i ich związek z nurkowaniem z zastosowaniem skuterów. Określenie zakresu i punktu zawracania.
3. Możliwości operacyjne wynikające z zastosowania skuterów.
4. Możliwości wykorzystania skuterów (każdy nurkujący ma swój skuter, jeden skuter na dwóch nurków).
5. Zwiększenie atrakcyjności i komfortu nurkowania kosztem nowych zagrożeń.

PS1T4 TECHNIKA NURKOWANIA Z ZASTOSOWANIEM SKUTERÓW.

1. Konfiguracja sprzętu nurka (pas kroczny, D-ringi, długi wąż) i skutera (linki do holowania nurka i do holowania
skutera).
2. Sposoby wejścia do wody (brzeg, pomost, łódź).
3. Pływanie z fajką po powierzchni.
4. Pływanie po prostej, pozycja ciała.
5. Holowanie drugiego skutera.
6. Skręty łagodne i ostre.
7. Zanurzanie/wynurzanie przy linie opustowej.
8. Zanurzanie/wynurzanie po stoku.
9. Wynurzenie, wyjście na brzeg, łódź.

PS1T5 WYBRANE ELEMENTY RATOWNICTWA I AUTORATOWNICTWA W NURKOWANIU
Z ZASTOSOWANIEM SKUTERÓW

1. Awaria skutera.
2. Holowanie zepsutego skutera.
3. Holowanie partnera w przypadku awarii skutera.
4. System sygnalizacji.
5. Unieruchomienie napędu w pozycji stale włączony.
6. Nawinięcie się linki w napęd.
7. Utrata skutera.
8. Porzucenie skutera.

PS1T6 PLANOWANIE NURKOWANIA Z UŻYCIEM SKUTERÓW

Praca grupowa. Przygotowanie i prezentacja planu nurkowania (do 20 m) poszukiwania obiektu z uwzględnieniem
podziału na grupy nurkujących i wszystkich limitów (azot, tlen, ilość gazu, procedury, czas ochronny
akumulatorów itd.).

PSET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PS1P1 KONFIGURACJA SPRZĘTU NURKA I KONFIGURACJA SKUTERA DO PRACY

1. Przegląd sprzętu nurka – eliminacja zagrożeń.
2. Konfiguracja sprzętu nurka pod obsługę skutera (długi wąż głównego automatu, uprząż nośna, punkty
zaczepu skutera).
3. Konfiguracja skutera (mocowanie linek do obsługi skutera podczas pracy normalnej i podczas konieczności
holowania sprzętu).

PS1P2 NURKOWANIE I (DO 15 M)

1. Wspólne przygotowanie skuterów do nurkowania przez instruktora i kursantów, wejście do wody
z brzegu.
2. Pływanie po powierzchni oddychając przez fajkę w pełnym sprzęcie.
3. Zapoznanie z oporem hydrodynamicznym w pełnym zakresie prędkości.
4. Zanurzenie po stoku z wyłączonym skuterem, prowadzenie /skutera w czasie nurkowania (pływanie
po prostej, zwroty ostre i łagodne, regulacja pływalności).
5. Wynurzanie po stoku z wyłączonym skuterem (regulacja pływalności).
6. Pływanie po powierzchni oddychając przez fajkę bez sprzętu, w samym skafandrze i ABC.
7. Wykonanie obsługi skutera po nurkowaniu.
8. Omówienie nurkowania.

PS1P3 NURKOWANIE II (DO 15 M)

1. Przygotowanie skuterów do nurkowania pod nadzorem instruktora.
2. Zejście do wody z pomostu lub łodzi.
3. Zanurzanie w toni.
4. Rozpoznanie własnych możliwości (symulacja braku powietrza przy wyłączonym i włączonym skuterze).
5. Holowanie skutera.
6. Holowanie zmęczonego partnera.
7. Użycie boi dekompresyjnej bez kontaktu z dnem przy unieruchomionym silniku.
8. Wynurzanie na indywidualnej lince i kołowrotku.
9. Dopłynięcie do brzegu po powierzchni.
10. Wyjście na pomost lub łódź.
11. Samodzielna obsługa skutera po nurkowaniu pod nadzorem instruktora.
12. Omówienie nurkowania.

PS1P4 NURKOWANIE III (DO 20 M)

1. Realizacja nurkowania zaplanowanego w PS1T5.
2. Samodzielna obsługa skutera przed i po nurkowaniu.
3. Omówienie nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept