8. PŁETWONUREK W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ KDP/CMAS
(PMP)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające
bezpieczne nurkowanie w masce pełnotwarzowej.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie
w masce pełnotwarzowej, dokonać przeglądu skonfigurowanego sprzętu przed nurkowaniem, wykonać
podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m
dowolnej organizacji,
• 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (6 godzin) , zajęcia praktyczne (8 godzin), należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni
szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania, w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie
głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum
90 minut. Pierwsze nurkowanie może być zrealizowane na basenie. Maksymalny czas realizacji programu
nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Maski Pełnotwarzowej KDP/CMAS (MMP).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka w Masce Pełnotwarzowej PMP KDP/CMAS.

8.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

8.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PMPT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PMP.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PMP.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PMP w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PMP.

PMPT2 BUDOWA ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MASEK PEŁNOTWARZOWYCH

1. Zasadność nurkowania w maskach pełnotwarzowych.
2. Typy masek pełnotwarzowych.
3. Budowa oraz osprzęt dodatkowy maski pełnotwarzowej.
4. Spotykane rozwiązania techniczne na przykładzie masek pełnotwarzowych: INTERSPIRO DIVATOR
MKII, OTS GUARDIAN, OCEAN REEF NEPTUNE.
5. Konserwacja maski pełnotwarzowej.
6. Zalety i wady masek pełnotwarzowych .

PMPT3 KONFIGURACJA SPRZĘTU DO NURKOWANIA W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ

1. Wyposażenie podstawowe płetwonurka w masce pełnotwarzowej.
2. Dobór maski to gabarytów twarzy płetwonurka.
3. Dobór kaptura do maski pełnotwarzowej.
4. Automaty oddechowe stosowane do konfigurowania w masce pełnotwarzowej.
5. Możliwości konfiguracji sprzętu nurkowego z zastosowaniem maski pełnotwarzowej w zależności od
spotykanych rozwiązań producenta.
6. Sprzęt dodatkowy stosowany z maską pełnotwarzową.
7. Ergonomia i bezpieczeństwo konfiguracji.

PMPT4 TECHNIKA NURKOWANIA W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ

1. Techniki zakładania i zdejmowania maski pełnotwarzowej.

2. Sposoby doszczelniania maski pełnotwarzowej.

3. Prawidłowe doszczelnienie maski pełnotwarzowej pod wodą.

4. Wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym na przykładzie maski INTERSPIRO DIVATOR MKII, OCEAN
REEF NEPTUNE.

5. Pływalność w masce pełnotwarzowej.

6. Sytuacje awaryjne podczas nurkowania w masce pełnotwarzowej oraz sposoby ich rozwiązywania :
• utrata szczelności maski pełnotwarzowej – złe doszczelnienie maski, otwarty zawór atmosfery, pęknięcie
paska maski,
• niekontrolowany (ciągły) wypływ powietrza z 2-ego stopnia automatu oddechowego zintegrowanego
z maską pełnotwarzową (np. zamarznięcie 1 lub 2 stopnia automatu, uszkodzenie 1 lub 2 stopnia,
uszkodzenie węża średniego ciśnienia),
• brak dopływu powietrza do maski pełnotwarzowej (np. w wyniku zamarznięcia pierwszego stopnia
automatu oddechowego maski pełnotwarzowej, awaria 1-ego lub 2-ego stopnia automatu oddechowego
maski pełnotwarzowej, niepełne odkręcenie zaworu butli).

7. Omówienie ćwiczeń przygotowujących do postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych:
• kontrola zamknięcia zaworu atmosfery,
• pomoc partnera nurkowania w sytuacjach awaryjnych,
• samodzielne zakręcanie zaworów butli z czynnikiem oddechowym,
• technika opróżniania maski pełnotwarzowej z wody,
• procedura przejścia z maski pełnotwarzowej na maskę zapasową.

PMPT5 ZASTOSOWANIE ŁĄCZNOŚCI PODWODNEJ DO NURKOWANIA W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ

1. Zastosowanie łączności do nurkowania w masce pełnotwarzowej.
2. Podwodna łączność bezprzewodowa.
3. Podwodna łączność przewodowa.
4. Prowadzenie korespondencji z użyciem łączności podwodnej .
5. Sposoby nurkowania z kabloliną (liną).
6. Nadawanie sygnałów poprzez kablolinę (linę).

PMPET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PMPP1 KONFIGURACJA SPRZĘTU

1. Elementy wyposażenia podstawowego (butla lub zestaw butlowy, maska pełnotwarzowa, URW, 1 lub
2 automaty oddechowe, manometr, balast, dodatkowa maska).
2. Zalecane konfiguracje sprzętowe w zależności od rozwiązań producenta. Ułożenie automatów oddechowych
oraz maski pełnotwarzowej.
3. Elementy wyposażenia pomocniczego – sposoby mocowania.
4. Miejsce mocowania wyposażenia podstawowego i dodatkowego.
5. Ergonomia i bezpieczeństwo konfiguracji.
6. Przygotowanie do nurkowania oraz sprawdzenie sprzętu.

PMPP2 NURKOWANIE 1 – W BASENIE LUB AKWENIE DO 3 METRÓW O PODŁOŻU STABILNYM
(PIASEK, PLATFORMA)

1. Przypomnienie sposobów zakładania i doszczelnienia maski pełnotwarzowej.

2. Prawidłowe założenie maski pełnotwarzowej na powierzchni:
• dopasowanie do twarzy i kaptura,
• dociągnięcie pasków,
• sprawdzenie możliwości wyrównania ciśnienia w uchu środkowym.

3. Ćwiczenie 1 – adaptacja do nurkowania w masce pełnotwarzowej (opróżnienie wody z maski dodatkowej):
• zalanie maski dodatkowej wodą, opróżnienie wody,
• zamiana maski dodatkowej z partnerem, opróżnienie wody,
• powtórna zamiana maski dodatkowej z partnerem, opróżnienie wody,
• omówienie i analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.

4. Ćwiczenie 2 – adaptacja do nurkowania w masce pełnotwarzowej:
• założenie maski pełnotwarzowej na powierzchni,
• zanurzenie do głębokości 1,5 m,
• sprawdzenie szczelności maski,
• wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym,
• przepłynięcie określonego dystansu w masce pełnotwarzowej,
• odnalezienie automatu i maski zapasowej,
• zdjęcie maski pełnotwarzowej pod wodą,
• przejście na automat i maskę zapasową,
• wynurzenie do powierzchni,
• omówienie i analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.

5. Ćwiczenie 3 – adaptacja do nurkowania w masce pełnotwarzowej:
• założenie maski pełnotwarzowej na powierzchni,
• zanurzenie do głębokości 1,5 m,
• sprawdzenie szczelności maski,
• wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym,
• odgięcie maski pełnotwarzowej od twarzy (w masce AGA zamknięta blokada przepływu powietrza),
• opróżnienie wody z maski pełnotwarzowej poprzez wdmuchnięcie powietrza nosem do maski wewnętrznej,
• odgięcie maski pełnotwarzowej od twarzy (w masce AGA zamknięta blokada przepływu powietrza),
• opróżnienie wody z maski pełnotwarzowej poprzez przyciśniecie przycisku bypass,
• wynurzenie do powierzchni,
• omówienie i analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.

6. Ćwiczenie 4 – procedura zmiany maski:
• założenie maski pełnotwarzowej na powierzchni,
• zanurzenie do głębokości 1,5 m,
• sprawdzenie szczelności maski,
• wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym,
• odnalezienie automatu i maski zapasowej,
• zdjęcie maski pełnotwarzowej pod wodą,
• przejście na automat i maskę zapasową,
• zakręcenie zaworu butli przy wzbudzonym automacie maski pełnotwarzowej (samodzielnie tylko
w zestawie butlowym),
• wynurzenie do powierzchni,
• omówienie i analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.

7. Ćwiczenie 5 – ratownictwo:
• zanurzenie do głębokości 1,5 m w masce pełnotwarzowej,
• pokazanie partnerowi znaku – brak powietrza,
• zdjęcie maski pełnotwarzowej,
• oddychanie z automatu dodatkowego partnera,
• założenie maski dodatkowej – opróżnienie wody,
• wynurzenie do powierzchni,
• omówienie i analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.

8. Ćwiczenie 6 – procedura zmiany maski (ćwiczenie fakultatywne):
• zanurzenie do głębokości 1,5 m w masce dodatkowej i automatem dodatkowym,
• przejście na maskę pełnotwarzową,
• sprawdzenie w poziomie szczelności maski w trzech pozycjach,
• przejście na maskę i automat zapasowy,
• przejście na maskę pełnotwarzową,
• sprawdzenie w szczelności maski,
• przejście na maskę i automat zapasowy,
• wynurzenie do powierzchni,
• omówienie i analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.

W przypadku zajęć basenowych oraz temperatury w wodach otwartych powyżej 20 st. C ćwiczenia mogą
być wykonywane bez kaptura i rękawic. Na końcu zajęć uczestnik kursu wykonuje procedurę zmiany maski
w rękawicach i kapturze.

W przypadku stwierdzenia błędów oraz dyskomfortu uczestnika kursu przy wykonywanych czynnościach,
ćwiczenia należy powtarzać do momentu wykonania prawidłowej procedury zmiany maski.

PMPP3 NURKOWANIE 2 – DO GŁĘBOKOŚCI 5 – 15 M, TECHNIKI NURKOWANIA W MASCE
PEŁNOTWARZOWEJ

1. Wykonanie zanurzenia do głębokości 3 m.
2. Sprawdzenie szczelności maski pełnotwarzowej.
3. Doszczelnienie maski, o ile istnieje taka potrzeba.
4. Sprawdzenie możliwości wyrównania ciśnienia w uchu środkowym.
5. Zanurzenie do głębokości operacyjnej.
6. Płynięcie z prawidłową pozycją ciała pod wodą, zachowanie pływalności dynamicznej i statycznej.
7. Rozpoczęcie wynurzania z zachowaniem prawidłowej prędkości.
8. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa na 3 metrach 3 minuty.
9. Wykonanie ćwiczenia nr 3 i 4 z tematu PMPP2, w kontakcie z dnem na głębokości do 3 m – czynności
mogą być wykonywane w podparciu.
10. Wynurzenie do powierzchni, wyjście z wody, zdjęcie sprzętu nurkowego.
11. Omówienie i analiza nurkowania.

PMPP4 NURKOWANIE 3 – DO GŁĘBOKOŚCI 10 – 20 M, PROCEDURY AWARYJNE WYKONYWANE NA
GŁĘBOKOŚCI DO 3 M, OPCJONALNIE ZASTOSOWANIE ŁĄCZNOŚCI PODWODNEJ.

1. Wykonanie zanurzenia do głębokości 3 m.
2. Sprawdzenie szczelności maski. Doszczelnienie maski, o ile istnieje taka potrzeba.
3. Sprawdzenie możliwości wyrównania ciśnienia w uchu środkowym.
4. Płynięcie z prawidłową pozycją ciała pod wodą, zachowanie pływalności dynamicznej i statycznej. Ćwiczenia
w zakresie ułożenia maski w różnych pozycjach (śruba, przewrót, płynięcie bokiem i na plecach).
5. Zanurzenie do głębokości operacyjnej.
6. Rozpoczęcie wynurzania z zachowaniem prawidłowej prędkości.
7. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa na 3 metrach 3 minuty.
8. Wykonanie ćwiczenia nr 3 i 4 z tematu PMPP2, na głębokości do 3 m – podczas wykonywanych czynności
nurek stara się zachować pływalność zerową.
9. Wynurzenie do powierzchni, wyjście z wody, zdjęcie sprzętu nurkowego.
10. Omówienie i analiza nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept