17. PŁETWONUREK EKOLOG KDP/CMAS (PEK1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala na poruszanie się
w ekosystemach wodnych w sposób bezpieczny dla cennych siedlisk i gatunków. Przyczynia się tym samym
do czynnej ochrony środowiska wodnego, które potrafi zinwentaryzować i opisać stosując podstawowe
techniki dokumentacyjne stosowane pod wodą.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• minimum stopień Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• stopień płetwonurka Nawigatora (PNA) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• stopień płetwonurka Nocnego (PNO) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Ekologa KDP/CMAS (MEK).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
Udział w imprezach ekologicznych jako koordynator podwodnych zadań, w zakresach głębokości określonych
dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS lub dla równorzędnych kwalifikacji
innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat Płetwonurka Ekologa
KDP/CMAS (PEK1).

17.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

17.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PEK1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PEK1.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PEK1.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PEK1 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PEK1.

PEK1T2 PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚRODOWISKU WODNYM

1. Ekologia definicja.
2. Ekosystem definicja.
3. Typy ekosystemów wodnych.
4. Eutrofizacja definicja.
5. Przyczyny i skutki eutrofizacji.
6. Temperatura, gęstość, lepkość, ruchy wody – znaczenie dla środowiska.
7. Termoklina, oksyklina.

PEK1T3 GATUNKI CHRONIONE INWAZYJNE I RODZIME

1. Gatunki pospolite.
2. Gatunki chronione.
3. Gatunki obce i inwazyjne.

PEK1T4 ELEMENTY TECHNIKI NURKOWANIA

1. Pozycja ciała pod wodą.
2. Trym, przechył.
3. Pływalność (statyczna, dynamiczna).
4. Technika posługiwania się boją dekompresyjną i szpulką/kołowrotkiem.
5. Rozszerzone techniki pływania w płetwach (pływanie techniką „frog kick”).

PEK1T5 ORGANIZACJA SPRZĄTANIA AKWENÓW

1. Bezpieczny dla środowiska sposób poruszania się płetwonurków pod wodą.
2. Organizacja sprzątania.
3. Rozpoznawanie elementów pod wodą (zanieczyszczenia, elementy niebezpieczne, śmieci).
4. Bezpieczne oznakowanie i usuwanie niebezpiecznych elementów i śmieci.
5. Właściwa postawa ekologiczna nad wodą.
6. Właściwa postawa ekologiczna pod wodą.
7. Przykłady dewastacji.

PEK1T6 FORMY OCHRONY PRZYRODY I ŁOWIECTWO PODWODNE

1. Rodzaje form ochrony przyrody – znaczenie i przykłady.
2. Dokumenty uprawniające do łowiectwa podwodnego.
3. Znaczenie łowiectwa podwodnego dla ekosystemów wodnych.

PEK1T7 TECHNIKI DOKUMENTACJI I PODSTAWY INWENTARYZACJI

1. Nieinwazyjne metody obserwacji i dokumentacji podwodnej.
a. Dokumentacja rysunkowa.
b. Dokumentacja fotograficzna.
c. Dokumentacja wideo.
2. Podstawy inwentaryzacji.

PEK1TE SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PEK1P1 TECHNIKA NURKOWANIA ORAZ ROZPOZNAWANIE GATUNKÓW

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu.
3. Pływanie techniką „frog kick”:
a. pływanie do przodu,
b. pływanie do tyłu,
c. obroty w miejscu.
4. Rozpoznawanie flory i fauny.
5. Wypuszczenie boi na powierzchnię przy kontakcie z dnem lub platformą.
6. Ekologiczne zachowanie się na powierzchni.
7. Omówienie nurkowania.

PEK1P2 PRACE INWENTARYZACYJNE

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu.
3. Mapa fragmentu akwenu.
4. Rozpoznawanie flory i fauny.
5. Sprzątanie miejsca nurkowania nad i pod wodą.
6. Omówienie nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept