PŁETWONUREK TURYSTYCZNY
– NADZOROWANY KDP/CMAS (PTN)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach – do 12 m, z instruktorem lub
płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Wykłady (10 godzin) i zajęcia praktyczne (14 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych.
Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić minimum 120 min.
Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć w basenie.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Płetwonurek Turustyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) ma prawo:
• Nurkować do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora lub z płetwonurkiem posiadającym stopień
KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• Certyfikat PTN KDP/CMAS oraz wpis do książki płetwonurka.

 

Po ukończeniu kursu Płetwonurek PTN może podnieść kwalifikacje do stopnia KDP/CMAS* P1 przystępując
do kursu P1 BIS.

Uwaga:
Stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) może być nadawany uczestnikom kursu
KDP/CMAS* (P1), którzy z rożnych powodów nie ukończyli szkolenia, a ich wiedza i umiejętności odpowiadają
wymaganiom stawianym uczestnikom kursu na stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany
KDP/CMAS (PTN).

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ramowy program szkolenia

 

ramowy program szkolenia
2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PTNT1SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, zgoda rodziców lub
  opiekunów, certyfikaty, opłaty).
 4. Zapoznanie kursantów z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PTN.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PTN.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PTN w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
  stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia Płetwonurka KDP/CMAS PTN.

PTNT2SPRZĘT PODSTAWOWY I POMOCNICZY

 1. Maska – funkcja, budowa, rodzaje, technika używania.
 2. Fajka – funkcja, budowa, rodzaje, technika używania.
 3. Płetwy – funkcja, budowa, rodzaje, technika używania.
 4. Skafander mokry – funkcja, budowa, rodzaje, zasada działania.
 5. Skafander suchy – funkcja, budowa, rodzaje, zasada działania.
 6. Buty i rękawice mokre – funkcja, budowa, rodzaje.
 7. Pas balastowy – funkcja, rodzaje, technika używania.
 8. Narzędzia do cięcia – funkcja, rodzaje, technika używania.

PTNT3WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI NURKOWANIA

 1. Definicja ciśnienia.
 2. Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, bezwzględne.
 3. Prawo Boyle’a–Mariotte’a – zastosowanie w nurkowaniu.
 4. Prawo Archimedesa – siła wyporu, siła ciężkości, pływalność.

PTNT4WYBRANE ZAGADNIENIA FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII NURKOWANIA

 1. Ucho – budowa i funkcje.
 2. Zatoki – budowa i funkcje.
 3. Układ oddechowy – budowa i funkcje.
 4. Układ krążenia – budowa i funkcje.
 5. Wymiana gazowa w organizmie.
 6. Urazy ciśnieniowe ucha, zatok i płuc – objawy, postępowanie.

PTNT5SPRZĘT POWIETRZNY I POMOCNICZY

 1. Butla nurkowa – funkcja, rodzaje, legalizacja.
 2. Automat oddechowy – funkcja i zasada działania.
 3. Kamizelka ratowniczo wypornościowa – funkcja, rodzaje.
 4. Przyrządy pomiarowe – rodzaje, zastosowanie.
 5. Konserwacja i przechowywanie sprzętu nurkowego.

PTNT6TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nurkowania.
 2. Komunikacja pod wodą – znaki umowne CMAS.
 3. Asekuracja w nurkowaniu – nurkowanie parami, nurkowanie w grupie, asekuracja z brzegu.
 4. Plan nurkowania, wybór miejsca nurkowania.
 5. Przygotowanie do nurkowania.
 6. Kontrola sprzętu swojego i partnera.
 7. Sposoby wchodzenia do wody.
 8. Zasady wyważania się.
 9. Awaryjne odrzucenie balastu.
 10. Sposoby zanurzania się.
 11. Statyczna i dynamiczna pływalność zerowa.
 12. Technika używania kamizelki ratowniczo – wypornościowej.
 13. Pozycja ciała, trym.
 14. Technika oddychania z automatu oddechowego.
 15. Kontrola prędkości wynurzania.
 16. Przystanki – kontrolny, bezpieczeństwa.
 17. Droga ewakuacyjna.
 18. Dokumenty nurkowania.

PTNT7WYBRANE ZAGADNIENIA NT ŚRODOWISKA WODNEGO

 1. Podstawowe wiadomości o jeziorach i morzach.
 2. Wybrane gatunki flory i fauny wód kursu.

PTNTEEGZAMIN I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PTNP1PŁYWANIE I NURKOWANIE W SPRZĘCIE ABC

 1. Zakładanie sprzętu podstawowego ABC.
 2. Zasady wejścia do wody.
 3. Technika pływania w płetwach.
 4. Metody zanurzania i wynurzania w ABC.
 5. Opróżnianie maski z wody.
 6. Nurkowanie w sprzęcie ABC z zatrzymanym oddechem.
 7. Wyjście z wody.
 8. Zdjęcie i zabezpieczenie sprzętu podstawowego ABC.

PTNP2NURKOWANIE WPROWADZAJĄCE – GŁĘBOKOŚĆ DO 5 M

 1. Przygotowanie, montaż i kontrola sprzętu.
 2. Założenie sprzętu.
 3. Wejście do wody.
 4. Wyważenie.
 5. Zanurzenie (wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym i masce).
 6. Oddychanie z automatu oddechowego.
 7. Kontrola wskazania manometru.
 8. Komunikacja partnerska.
 9. Wyjęcie i włożenie do ust automatu oddechowego.
 10. Odnajdywanie utraconego automatu.
 11. Pływanie z kontrolą pływalności prowadzoną przez instruktora.
 12. Wynurzenie, pobyt na powierzchni wody.
 13. Wyjście z wody.
 14. Zdjęcie i demontaż sprzętu.
 15. Omówienie i analiza nurkowania.

PTNP3STATYCZNE ĆWICZENIA Z KAMIZELKAMI – GŁĘBOKOŚĆ DO 5 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Zanurzenie do twardego dna lub platformy.
 3. Technika napełniania/opróżniania kamizelki za pomocą inflatora.
 4. Uzyskiwanie pływalności dodatniej i ujemnej za pomocą kamizelki.
 5. Uzyskiwanie pływalności zerowej za pomocą kamizelki.
 6. Kontrola pływalności zerowej (wdech, wydech).
 7. Wybrane ćwiczenia z PTNP1 i PTNP2.
 8. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 9. Omówienie i analiza nurkowania.

PTNP4 DYNAMICZNE ĆWICZENIA Z KAMIZELKAMI – GŁĘBOKOŚĆ 5 ÷ 12 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Zanurzanie z widocznością dna.
 3. Obsługa kamizelki podczas zanurzania.
 4. Uzyskiwanie pływalności zerowej podczas płynięcia.
 5. Technika korygowania pływalności dodatniej lub ujemnej podczas nurkowania.
 6. Wpływ pozycji ciała na utrzymywanie prawidłowej pływalności podczas nurkowania.
 7. Opróżnianie maski z wody.
 8. Obsługa kamizelki podczas wynurzania.
 9. Wybrane ćwiczenia z PTNP3.
 10. Zaakcentowanie i odbycie przystanku bezpieczeństwa.
 11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 12. Omówienie i analiza nurkowania.

PTNP5ZANURZANIE I WYNURZANIE PO STOKU Z ĆWICZENIAMI OGÓLNYMI – GŁĘBOKOŚĆ 5 ÷ 12 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Obsługa kamizelki podczas zanurzania przy dnie.
 3. Uzyskiwanie pływalności zerowej.
 4. Prawidłowa pozycja ciała.
 5. Opróżnianie maski z wody.
 6. Reakcja na znak „Brak powietrza” w wariancie „Dawca” i „Biorca” (do momentu rozpoczęcia wynurzania).
 7. Wybrane ćwiczenia z PTNP4.
 8. Zaakcentowanie i odbycie przystanku bezpieczeństwa.
 9. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 10. Omówienie i analiza nurkowania.

PTNP6ZANURZANIE I WYNURZANIE W TONI Z ĆWICZENIAMI OGÓLNYMI – GŁĘBOKOŚĆ 5 ÷ 10 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Obsługa kamizelki podczas zanurzania w toni.
 3. Kontrola prędkości zanurzania się.
 4. Asekuracja i komunikacja partnerska.
 5. Kontrola pływalności podczas zanurzania w toni.
 6. Pływalność zerowa na przystankach w toni.
 7. Pływalność zerowa podczas pływania w toni.
 8. Kontrola prędkości wynurzania się.
 9. Zaakcentowanie i odbycie przystanku bezpieczeństwa.
 10. Wybrane ćwiczenia z PTNP5.
 11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 12. Omówienie i analiza nurkowania.

PTNP7AWARYJNE WYNURZANIE W SYTUACJI BRAKU POWIETRZA – GŁĘBOKOŚĆ 5 ÷ 12 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Nadanie znaku „Brak powietrza”.
 3. Wykorzystanie zapasowego źródła powietrza instruktora.
 4. Wynurzanie do głębokości 5 m w roli „Biorcy”.
 5. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie i analiza nurkowania.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept