PŁETWONUREK KDP/CMAS *** (P3) CMAS

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości
50 m z wykorzystaniem powietrza, prowadzenie grupy płetwonurków do głębokości wynikającej
z ich uprawnień oraz asystowanie instruktorowi w wybranych aspektach procesu nauczania płetwonurkowania.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
 • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
 • nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
 • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
 • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
  • Pierwsza Pomoc w Płetwonurkowaniu – PPP1 – KDP/CMAS (kurs możesz zrealizować w naszym klubie),
  • BLS DAN, OFA DAN (kursy możesz zrealizować w naszym klubie),
  • patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
  • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (35 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
7 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • nurkować dekompresynie (bez zmiany gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/ CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości,
 • uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
  • nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
  • sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody,
  • dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
  • uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
  • zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.

UWAGA:
Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 nie może samodzielnie prowadzić zajęć teoretycznych i praktycznych
z kursantami zarówno na powierzchni jak i pod wodą.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat
KDP/CMAS*** P3.

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


P3T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie kursantów z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS*** P3.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS*** P3.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS*** P3 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia Płetwonurka KDP/CMAS*** P3.

P3T2 PRAWNE ASPEKTY NURKOWANIA

 1. Normy i regulacje prawne dotyczące uprawiania płetwonurkowania w Polsce i na świecie.
 2. Nurkowanie zorganizowane i nurkowanie niezorganizowane.
 3. Organizator nurkowania, kierownik nurkowania, personel nurkowy, uczestnik nurkowania – wymagania, kwalifikacje, prawa, obowiązki.
 4. Dokumentacja nurkowań:
 5. Uprawnienia płetwonurka P3 do asystowania w procesie szkoleniowym – szczegóły.
 6. Wypożyczanie sprzętu nurkowego.

P3T3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA KIEROWNIKA NURKOWANIA

 1. Kodeks karny:
  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwa w ruchu wodnym i lądowym,
  • przestępstwa przeciwko dokumentom,
  • przestępstwa przeciwko przyrodzie,
  • zagrożenia karą, warunki zwiększenia oraz zmniejszenia odpowiedzialności,
  • przykłady błędów w praktyce przewodników nurkowych.
 2. Kodeks cywilny:
  • szkoda w mieniu i na osobie,
  • żądanie naprawienia szkody,
  • zobowiązanie do naprawienia szkody,
  • terminy dochodzenia roszczeń,
  • przedawnienie.
 3. Zachowanie i przeniesienie odpowiedzialności w praktyce przewodnika nurkowego.

P3T4 UBEZPIECZENIA W NURKOWANIU

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej płetwonurka i organizatora (OC).
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 3. Ubezpieczenie turystyczne organizatora i uczestnika wyjazdu (TUR).

P3T5 KIEROWANIE GRUPĄ OSÓB ORAZ KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW

 1. Psychologiczne aspekty nurkowania – stres i kontrola emocji.
 2. Kierowanie grupą osób.
 3. Kierowanie zespołem płetwonurków w różnych fazach nurkowania:
  • przygotowanie do nurkowania,
  • wejście do wody i zanurzanie,
  • nurkowanie,
  • wynurzanie,
  • wyjście na brzeg/łódź.
 4. Rozpoznawanie zagrożenia na powierzchni i pod wodą (zapobieganie oraz rozwiązywanie problemów).
 5. Rodzaje, funkcje oraz przebieg odpraw w nurkowaniu (odprawa ogólna, odprawa w zespole, odprawa przed nurkowaniem, odprawa po nurkowaniu).

P3T6 ORGANIZACJA WYJAZDÓW NURKOWYCH

 1. Aspekty prawne organizacji turystyki:
  • rodzaj organizacji firmy (organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent turystyczny, podwykonawca),
  • rodzaje usług (usługa turystyczna, impreza turystyczna, wycieczka, usługa specjalna),
  • umowy w turystyce (strony umowy, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność stron, reklamacje, dochodzenie roszczeń, odszkodowania, wzajemne zabezpieczenia, ubezpieczenia).
 2. Wymagania wobec organizatora wyjazdu:
  • wpisy do rejestrów,
  • polisy ubezpieczeniowe,
  • księgowość i rozliczanie turystyki nurkowej,
  • kontrole ze strony organów państwowych.
 3. Profesjonalna oferta wyjazdu nurkowego:
  • cel, termin, program,
  • kalkulacja kosztów (zaliczka, dopłata, opłaty obowiązkowe, opłaty dodatkowe),
  • wymagania wobec uczestników,
  • aspekty socjalne,
  • warunki rezerwacji, płatności, rezygnacji.
 4. Organizacja wyjazdu nurkowego (liczba uczestników, osoby funkcyjne, logistyka, zabezpieczenie).
 5. Kontakt z klientami przed, w trakcie oraz po zakończeniu wyjazdu.
 6. Praktyczne zalecenia dla organizatorów wyjazdów.

P3T7 OBSŁUGA MAŁEJ ŁODZI

 1. Nazewnictwo szkutnicze.
 2. Zasady zachowania się na łodzi.
 3. Liny i ich zastosowanie, węzły.
 4. Użycie łodzi w nurkowaniu – typy i ich przydatność.
 5. Silniki przyczepne – zasady stosowania.
 6. Technika obsługi łodzi: kotwiczenie, załadunek, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

P3T8 WYPOSAŻENIE PŁETWONURKA P3 I BIEŻĄCE NAPRAWY SPRZĘTU

 1. Sprzęt podstawowy płetwonurka P3.
 2. Sprzęt dodatkowy płetwonurka P3:
  • ratunkowy zestaw tlenowy,
  • zestaw resuscytacyjny,
  • zestaw pierwszej pomocy,
  • zestaw narzędziowy,
  • zestaw części zapasowych (o-ringi, ustnik, pasek do płetw itp.).
 3. Bieżące naprawy sprzętu (czas, miejsce, zakres oraz rodzaj najczęściej wykonywanych czynności).

P3T9 NURKOWANIA NIETYPOWE W PRAKTYCE PRZEWODNIKA NURKOWEGO

 1. Nurkowanie w górach (na wysokości).
 2. Nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych (jaskiniowe, podlodowe).
 3. Nurkowanie w prądzie wodnym i wodach pływowych.
 4. Nurkowanie z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych i przyśpieszonej dekompresji.

P3T10 RATOWNICTWO NURKOWE. STRES I WCZESNE ROZPOZNAWANIE ZAGROŻENIA – SEMINARIUM

 1. Przygotowana i zaprezentowana przez kursanta analiza zagadnienia przeprowadzona pod nadzorem
  instruktora.

P3T11 RATOWNICTWO NURKOWE. PLAN ALARMOWY – SEMINARIUM

 1. Przygotowana i zaprezentowana przez kursanta analiza zagadnienia przeprowadzona pod nadzorem instruktora.

P3T12 RATOWNICTWO NURKOWE. ZARZĄDZANIE AKCJĄ RATOWNICZĄ NA POWIERZCHNI – SEMINARIUM

 1. Przygotowana i zaprezentowana przez kursanta analiza zagadnienia przeprowadzona pod nadzorem instruktora.

P3T13 CHOROBA DEKOMPRESYJNA, A URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE – SEMINARIUM

 1. Przygotowana i zaprezentowana przez kursanta analiza zagadnienia przeprowadzona pod nadzorem instruktora.

P3ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności praktyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


P3P1 NURKOWANIE SPRAWDZAJĄCE – GŁĘBOKOŚĆ 20 M

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Zanurzenie po stoku do zaplanowanej głębokości.
 4. Kontrola pływalności zerowej w toni.
 5. Sprawdzenie przez instruktora wybranych aspektów techniki nurkowej:
  • zdjęcie/założenie maski,
  • zdjęcie/założenie płetw,
  • kontrola pływalności statycznej i dynamicznej,
  • zawansowane techniki pływania w płetwach (żabka, helikopter, pływanie do tyłu),
  • wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 6. Wynurzenie w toni do głębokości 5 m.
 7. Omówienie nurkowania.

P3P2 SPRAWDZIAN PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Przepłynięcie w pełnym sprzęcie nurkowym dystansu 1500 m po powierzchni w czasie poniżej 60 min.
 2. Zanurzenie się z zatrzymanym oddechem w sprzęcie podstawowym na głębokość minimum 10 m.

P3P3 BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJA SPRZĘTU NURKOWEGO

 1. Wymiana o-ringu przyłączenia automatu do butli.
 2. Wymiana o-ringu przyłączenia węży LP i HP do automatu oraz o-ringu przyłączenia manometru do węża HP.
 3. Wymiana ustnika.
 4. Zapięcie klamry na pasie/taśmie do KRW.
 5. Kamizelka ratowniczo-wypornościowa – konserwacja i drobne naprawy.

P3P4 OBSŁUGA MAŁEJ ŁODZI

 1. Wybór, sprawdzenie oraz przygotowanie łodzi przed wypłynięciem na nurkowanie.
 2. Wodowanie, załadunek, uruchomienie silnika, cumowanie (węzły).
 3. Zasady zachowania się na łodzi.
 4. Techniki postępowania z nurkami (podążanie za nurkiem, podejmowanie nurków na pokład).
 5. Sytuacje awaryjne.

P3P5 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY – GŁĘBOKOŚĆ 15 M ÷ 20 M

 1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka KDP/CMAS* P1 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P1).

P3P6 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY – GŁĘBOKOŚĆ 20 M

 1. Kierowanie nurkowaniem na głębokość 20 m z udziałem płetwonurka KDP/CMAS* P1 z wystąpieniem sytuacji awaryjnej określonej przez instruktora (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P1).

P3P7 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY – GŁĘBOKOŚĆ 30 M ÷ 40 M

 1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka KDP/CMAS** P2 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P2).

P3P8 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY – GŁĘBOKOŚĆ 20 M

 1. Kierowanie nurkowaniem na głębokość 20 m z udziałem płetwonurka KDP/CMAS** P2 z koniecznością podjęcia akcji ratowniczej określonej przez instruktora (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P2).

P3P9 RATOWNICTWO PODWODNE – GŁĘBOKOŚĆ 40 M WYPŁYNIĘCIE Z PARTNEREM Z GŁĘBOKOŚCI 40 M DO 5 M, PRZY WYKORZYSTANIU ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA POWIETRZA (KURSANT P3 – RATOWNIK)

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu nurkowego.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku „brak powietrza” dzielenie się zapasowym źródłem powietrza – prawidłowa pozycja i chwyt (kursant w roli ratownika).
 4. Rozpoczęcie wynurzania – kontrola jego prędkości.
 5. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa i wynurzenie się.
 6. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 7. Omówienie nurkowania.

P3P10 RATOWNICTWO PODWODNE – WYDOBYCIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z 40 M DO 5 M NA KAMIZELCE RATOWNICZO-WYPORNOŚCIOWEJ RATOWANEGO

 1. Omówienie planu nurkowania, zaplanowanie zużycia gazu.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu nurkowego.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości podpłynięcie do ratowanego, zastosowanie prawidłowego chwytu i napełnienie kamizelki ratowniczo-wypornościowej ratowanego.
 4. Rozpoczęcie wynurzania się – kontrola jego tempa – obsługa obydwu kamizelek ratowniczo-wypornościowych oraz innych kompensatorów pływalności. Kontrola powietrza wydychanego przez ratowanego.
 5. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, ustalenie pływalności zerowej w obydwu kamizelkach i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.
 6. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 7. Omówienie nurkowania.

P3P11 RATOWNICTWO POWIERZCHNIOWE – ZARZĄDZANIE AKCJĄ RATOWNICZĄ

 1. Kierowanie symulowaną akcji ratunkową na powierzchni wg. wylosowanego scenariusza.
  • Scenariusz 1.
   Zdarzenie: Wynurzenie pojedynczego płetwonurka w odległości 50 m od brzegu. Nadanie sygnału
   wzywania pomocy. Objawy: ból w klatce piersiowej. Zadanie: Zorganizuj w prawidłowy sposób wydobycie
   nurka na brzeg/ponton/łódź, zapewnij udzielenie stosownej pierwszej pomocy, powiadom odpowiednie
   służby.
   W dyspozycji: para płetwonurków P2, zestaw tlenowy, zestaw resuscytacyjny, telefon, inne.
  • Scenariusz 2.
   Zdarzenie: Wynurzenie w niezapowiedzianym miejscu pary płetwonurków samodzielnie holujących się
   do brzegu. Objawy: zawroty głowy, wymioty, trudności z oddychaniem u obu nurków. Zadanie: udziel
   stosownej pierwszej pomocy, powiadom odpowiednie służby. W dyspozycji: zestaw tlenowy, zestaw resuscytacyjny,
   telefon. Brak innych osób do pomocy.

P3P12 NURKOWANIE GŁĘBOKIE Z INSTRUKTOREM – GŁĘBOKOŚĆ 50 M (PROWADZI INSTRUKTOR)

 1. Omówienie planu nurkowania, zaplanowanie zużycia gazu.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu nurkowego.
 3. Zanurzenie po stoku/linie.
 4. Wynurzenie po stoku/linie.
 5. Odbycie dekompresji.
 6. Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 7. Omówienie nurkowania.

P3P13 NURKOWANIE GŁĘBOKIE Z INSTRUKTOREM – GŁĘBOKOŚĆ 50 M (PROWADZI KURSANT)

 1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka P3 na głębokość 50 m.

P3P14 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE NURKOWANIA NOCNEGO

 1. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie nurkowania nocnego z uwzględnieniem uprawnień uczestników, ich formy nurkowej, a także atrakcyjności samego nurkowania.

Zapisz

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept