PŁETWONUREK KDP/CMAS ** (P2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
bezdekompresyjne na średnich głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych
lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
• 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (15 godzin) i zajęcia praktyczne (28 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 6 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).
Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych
kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/
CMAS** (P2).

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


P2T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS P2.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS P2.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS P2 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. prawnienia KDP/CMAS P2.

P2T2 SPRZĘT NURKOWY

 1. Automaty oddechowe – przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, analiza parametrów pracy.
 2. Butle i zawory odcinające.
 3. Alternatywne źródła powietrza.
 4. Kamizelki ratowniczo-wypornościowe, a skrzydła, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, przeznaczenie.
 5. Balast i jego rozmieszczenie – przegląd różnych rozwiązań.
 6. omputery nurkowe i transmisja danych.

P2T3 RATOWNICTWO NURKOWE

 1. Stres w nurkowaniu – przyczyny powstawania, eliminacja skutków, zapobieganie.
 2. Wczesne rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie sytuacjom awaryjnym.
 3. Omówienie roli partnera w typowych sytuacjach awaryjnych pod wodą:
  • brak czynnika oddechowego,
  • utrata przytomności lub świadomości,
  • utrata kontroli pływalności,
  • zaplątanie się w sieci.
 4. Czynności ratownicze pod wodą:
  • wynurzenie się z oddychaniem z zapasowego źródła powietrza (kursant w roli ratownika),
  • wynurzenie się z oddychaniem razem z partnerem, z jednego automatu oddechowego (kursant w roli ratownika),
  • wydobywanie poszkodowanego płetwonurka (przytomnego i nieprzytomnego) na powierzchnię.
 5. Techniki autoratownicze w sytuacjach:
  • brak czynnika oddechowego,
  • utrata kontroli pływalności,
  • zaplątanie się w sieci.
 6. Czynności ratownicze na brzegu:
  • dopłynięcie do poszkodowanego i uchwycenie go,
  • metody holowania,
  • wydobycie poszkodowanego na brzeg,
  • wydobycie na jednostkę pływającą.
 7. Zarządzanie akcją ratunkową.
 8. Zabiegi resuscytacyjne i zasady podawania tlenu.
 9. Transport do szpitala i komory dekompresyjnej.

P2T4 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

 1. Przygotowanie planu nurkowania (miejsce wejścia, głębokość, czas, asekuracja, procedury awaryjne, droga ewakuacyjna).
 2. System partnerski.
 3. Zapas i zużycie powietrza – przykłady i obliczenia.
 4. Teoria dekompresji – planowanie nurkowań powtarzalnych i dekompresyjnych.
 5. Profilaktyka choroby dekompresyjnej, czynniki zwiększające ryzyko.
 6. Zasady korzystania z komputerów nurkowych.
 7. Podróż samolotem po nurkowaniu.
 8. Nurkowanie w warunkach słabej widoczności.
 9. Nurkowania z łodzi – planowanie, zasady postępowania na łodzi, wejście/wyjście z wody, zagrożenia.
 10. Nurkowania górskie – trening i adaptacja, dekompresja.
 11. Nurkowanie głębokie – dobór i konfiguracja sprzętu, trening i adaptacja, dobór grupy nurkowej, dekompresja, zabezpieczenie.

P2T5 CHOROBY I URAZY W NURKOWANIU

 1. Urazy ciśnieniowe: płuc, uszu, zatok, twarzy – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 2. Choroba dekompresyjna – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 3. Hipoksja – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 4. Zatrucie tlenem – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 5. Toksyczne działanie azotu – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 6. Zatrucie spalinami, oparami oleju – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 7. Zatrucie dwutlenkiem węgla.
 8. Poparzenia, ukłucia, użądlenia i ukąszenia przez niebezpieczne zwierzęta morskie – objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

P2T6 FIZYKA NURKOWANIA

 1. Skład powietrza – prawo Daltona.
 2. Rozpuszczalność gazów w cieczach – prawo Henry’ego.
 3. Zależność pomiędzy ciśnieniem, a temperaturą – prawo Charlesa.
 4. Fizyczne podstawy działania automatu oddechowego – prawo Bernoulliego, efekt Venturiego, efekt Joule’a – Thomsona.
 5. Podstawy hydrodynamiki – siła oporu hydrodynamicznego.

P2T7 HYDROLOGIA

 1. Zjawiska termiczne, dynamiczne (prądy, pływy, falowanie), optyczne i akustyczne w wodach morskich i śródlądowych.
 2. Charakterystyka zbiorników i cieków śródlądowych oraz strefy brzegowej mórz i oceanów.
 3. Fauna i flora polskich wód.
 4. Fauna i flora oceanów.
 5. Ekologia wód.

P2T8 HISTORIA NURKOWANIA

 1. Geneza i rozwój nurkowania na świecie.
 2. Historia nurkowania w Polsce.

P2ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


P2P1 NURKOWANIE SPRAWDZAJĄCE GŁĘBOKOŚĆ 15-20 M

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Zanurzenie po stoku do zaplanowanej głębokości – utrzymywanie kontaktu wzrokowego z dnem.
 4. Kontrola pływalności zerowej w toni (pływalność dynamiczna, pływalność statyczna – zawiśnięcie w toni).
 5. Zdjęcie i zaożenie maski pod wodą.
 6. Wynurzenie z wykorzystaniem kompasu – utrzymywanie kontaktu wzrokowego z dnem.
 7. Wypuszczenie boi na przystanku bezpieczeństwa.
 8. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 9. Omówienie nurkowania.

P2P2 NURKOWANIE PRZYGOTOWAWCZE DO CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Reakcja na brak gazu jako biorca i dawca.
 4. Płynięcie (bez zmiany głębokości) w sytuacji braku gazu – jako dawca i biorca.
 5. Oddychanie z jednego automatu w statyce.
 6. Przygotowanie do wydobycia partnera,
  • obrócenie partnera,
  • pozycja do wydobycia na URW poszkodowanego,
  • pozycja do wydobycia na URW partnera.
 7. Zdjęcie i założenie płetw w podparciu.
 8. Zdjęcie i założenie płetw z widocznością dna.
 9. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 10. Omówienie nurkowania.

P2P3 SPRAWDZIAN PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Przepłynięcie w pełnym sprzęcie nurkowym dystansu 1000 m po powierzchni, w czasie poniżej 45 min.
 2. Zanurzenie się z zatrzymanym oddechem w sprzęcie podstawowym na głębokość 7 m.

P2P4 WYNURZENIE Z GŁĘBOKOŚCI 20 M ODDYCHAJĄC Z ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA POWIETRZA PARTNERA – KURSANT JAKO BIORCA

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku „brak powietrza” dzielenie się zapasowym źródłem powietrza – prawidłowa pozycja, chwyt i ustawienie płetwonurków (kursant w roli ratowanego).
 4. Rozpoczęcie wynurzania – kontrola jego prędkości.
 5. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa i wynurzenie się.
 6. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 7. Omówienie nurkowania.

P2P5 WYNURZENIE Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO 5 M ODDYCHAJĄC Z PARTNEREM Z JEDNEGO AUTOMATU ODDECHOWEGO

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku „brak powietrza” podzielenie się powietrzem ze swojego głównego automatu oddechowego – prawidłowy rytm oddychania, pozycja i chwyt (kursant w roli ratownika).
 4. Rozpoczęcie wynurzania – kontrola prędkości.
 5. Zatrzymanie się na 5 m, przejście na oddychanie każdy ze swojego automatu.
 6. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa i wynurzenie się.
 7. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 8. Omówienie nurkowania.

P2P6 WYNURZENIE BEZ PŁETW Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO 5 M

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości zdjęcie płetw i rozpoczęcie wynurzania wraz z kontrolą jego prędkości.
 4. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, założenie płetw i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania.

P2P7 WYDOBYCIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z 20 M DO 5 M NA KAMIZELCE RATOWNICZO-WYPORNOŚCIOWEJ RATOWANEGO

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości rozpoczęcie ćwiczenia: podpłynięcie do ratowanego, zastosowanie prawidłowego chwytu i napełnienie kamizelki ratowniczo-wypornościowej ratowanego.
 4. Rozpoczęcie wynurzania się – kontrola jego tempa – obsługa obydwu kamizelek ratowniczo-wypornościowych oraz innych kompensatorów pływalności. Kontrola powietrza wydychanego przez ratowanego.
 5. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, ustalenie pływalności zerowej w obydwu kamizelkach i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.
 6. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 7. Omówienie nurkowania.

P2P8 WYDOBYCIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z 20 M DO 5 M NA KAMIZELCE RATOWNICZO- WYPORNOŚCIOWEJ RATOWNIKA

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości rozpoczęcie ćwiczenia: podpłynięcie do ratowanego, zastosowanie prawidłowego chwytu i napełnienie swojej kamizelki ratowniczo-wypornościowej.
 4. Rozpoczęcie wynurzania się – kontrola jego tempa – obsługa obydwu kamizelek ratowniczo-wypornościowych i innych kompensatorów pływalności. Kontrola powietrza wydychanego przez ratowanego.
 5. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, ustalenie pływalności zerowej w obydwu kamizelkach i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.
 6. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 7. Omówienie nurkowania.

P2P9 RATOWNICTWO POWIERZCHNIOWE

 1. Omówienia planu ćwiczenia.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Symulacja wynurzenia i nadanie znaku „wypadek” (dodatkowo głośne wzywanie pomocy), symulacja zrzucenia ratowanemu obciążenia, napełnienie jego kamizelki, zdjęcie maski i symulacja prowadzenia sztucznego oddechu przez minutę.
 4. Holowanie jedną z zalecanych technik – na odległości 200 m.
 5. Wydobycie poszkodowanego na brzeg i pomost lub jednostkę pływającą – zachowanie prawidłowej kolejności zdejmowania sprzętu.
 6. Rozpoczęcie resuscytacji z wykorzystaniem tlenu.

P2P10 WYNURZENIE Z GŁĘBOKOŚCI 20 M ODDYCHAJĄC Z ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA POWIETRZA PARTNERA – KURSANT JAKO DAWCA

 1. Omówienie planu nurkowania.
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku „brak powietrza” dzielenie się zapasowym źródłem powietrza – prawidłowa pozycja i chwyt oraz ustawienie płetwonurków (kursant w roli ratownika).
 4. Rozpoczęcie wynurzania – kontrola jego prędkości.
 5. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa i wynurzenie się.
 6. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 7. Omówienie nurkowania.

P2P11 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE GŁĘBOKOŚĆ 30 M

 1. Zaplanowanie głębokości, czasu dennego i czasu nurkowania (zużycie i rezerwa gazu).
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 3. Zanurzenie po stoku z zachowaniem kontaktu wzrokowego z dnem (jeżeli warunki na to pozwalają – w innym przypadku zastosowanie liny).
 4. Po osiągnięciu planowanej głębokości rozpoczęcie wynurzania w toni.
 5. Odbycie przystanku bezpieczeństwa.
 6. Wypuszczenie boi z głębokości przystanku bezpieczeństwa.
 7. Powrót do brzegu z wykorzystaniem kompasu przy utrzymaniu głębokości, z której została wypuszczona boja.
 8. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 9. Omówienie nurkowania.

P2P12 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE NA GŁĘBOKOŚĆ 35 M Z ZADANIAMI

 1. Zaplanowanie głębokości, czasu dennego i czasu nurkowania (zużycie i rezerwa gazu).
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem głębokim.
 3. Zdjęcie i założenie maski na głębokości.
 4. Reakcja na sytuację awaryjną zadaną przez instruktora.
 5. Wynurzanie w toni lub po stoku – kontrola prędkości wynurzania, zachowanie kontaktu wzrokowego z liną lub innym punktem.
 6. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa.
 7. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 8. Omówienie nurkowania.

P2P13 NURKOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 40 M – BEZDEKOMPRESYJNE

 1. Zaplanowanie głębokości, czasu dennego i czasu nurkowania (zużycie i rezerwa gazu).
 2. Zaplanowanie przekroczenia czasu dekompresji zerowej (o wartość nie większą niż 10 min jako plan awaryjny).
 3. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem głębokim.
 4. Zanurzanie przy linie opustowej lub innym punkcie odniesienia (kontakt z liną tylko wzrokowy).
 5. Rozwiązanie na dnie prostego równania matematycznego – wykorzystanie tabliczki do pisania.
 6. Wynurzanie w toni – kontrola prędkości wynurzania, zachowanie kontaktu wzrokowego z liną lub innym punktem odniesienia.
 7. Odbycie przystanku bezpieczeństwa w toni.
 8. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 9. Omówienie nurkowania.

P2P14 NURKOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 40 M – BEZDEKOMPRESYJNE

 1. Zaplanowanie głębokości, czasu dennego i czasu nurkowania (zużycie i rezerwa gazu).
 2. Zaplanowanie nurkowania na granicy dekompresji zerowej.
 3. Zaplanowanie przekroczenia czasu bezdekompresyjnego jako plan awaryjny.
 4. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu nurkowego przed nurkowaniem głębokim.
 5. Zanurzanie i wynurzenie po stoku (jeżeli warunki na to pozwalają – w innym przypadku zastosowanie liny) – zachowanie kontaktu wzrokowego z dnem.
 6. Wynurzenie w toni i odbycie przystanku bezpieczeństwa.
 7. Wypuszczenie boi z przystanku bezpieczeństwa.
 8. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 9. Omówienie nurkowania.

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept